Smluvní podmínky

 

I. ÚVOD

Společnost Cruise Plus s.r.o., IČO:033 38 860, se sídlem Praha 10, Moskevská 450/38, PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 230005, působí na českém trhu jako cestovní kancelář provozující svoji činnost zejména prostřednictvím webových stránek www.cruiseplus.cz. Cestovní kancelář Cruise Plus  s.r.o.(dále jen CK) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen CK). Tato činnost je prováděna na základě řádných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů uzavřených s jednotlivými CK. Našimi partnery jsou pouze CK s dlouholetou tradicí, u kterých máme ověřeno pojištění proti úpadku. Doklad o pojištění CK zasíláme zákazníkovi spolu s cestovní smlouvou. Při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu předkládáme zákazníkovi na jeho žádost k nahlédnutí také opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu.

Pro účely těchto podmínek se zájezdem, v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a § 2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“), rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří významnou část souboru nabízených služeb, popř. i jednotlivé služby poskytované  příslušnou CK samostatně (dále jen „Zájezd“). V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb a nejedná se tak o Zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení o Zájezdu dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak.

 

II. CENY ZÁJEZDŮ

Nabízíme zájezdy za stejnou cenu a podmínek dle jednotlivých pořádající CK. Ceny jsou kalkulovány v optimálních ubytovacích kategoriích, u lodních zájezdů vždy při obsazení dvou osob v kajutě. U všech variant a jsou vždy na zpětné potvrzení. Ceny v Kč jsou pouze orientační, konečná cena bude potvrzena při objednání a potvrzení zájezdu v závislosti na aktuálním kurzu. CK si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zájezdu s příslušným pořadatelem zájezdu.

Zákazník souhlasí s tím, že CK, resp. příslušná CK (nestanoví-li obchodní podmínky CK jinak), je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zájezdu, a to pouze za těchto podmínek:

(a) dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena pohonných hmot u příslušného Zájezdu; anebo

(b) dojde-li ke zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena předmětných plateb u příslušného Zájezdu; anebo

(c) dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny Zájezdu v průměru o více než 10 %.

Informace o zvýšení ceny Zájezdu musí být Zákazníkovi odeslána nejpozději dvacet jedna (21) dní před zahájením Zájezdu, jinak CK, resp. příslušné CK, nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně Zájezdu. Je-li CK nebo CK nucena z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě pěti (5) dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.

 

III. OBJEDNÁVKY A REZERVACE

Zákazník si může nezávazně objednat libovolné množství zájezdů. CK v době objednávky zájezdu neví, zda je daný zájezd volný. CK si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností vzniklých ručním přepisem ceny a informací o zájezdu do databáze serveru. Po přijetí nezávazné objednávky CK ověří, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá. U lodních zájezdů CK potvrdí rezervaci do 48 hod od poptávky, u ostatních zájezdů neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a kompletní kalkulaci zájezdu. Pokud zákazník objedná zájezd, který je již vyprodaný, CK o této skutečnosti informuje zákazníka a pokud je to možné, nabídne nejpřijatelnější variantu vzhledem k termínu a ceně původně rezervovaného zájezdu. Objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, které jsou rozporuplné, případně neúplné si CK vyhrazuje právo odmítnout, příp. ponechat bez odpovědi zákazníkovi. Taktéž CK může odmítnout objednávky, které zákazník zasílá opětovně a zaslané nabídky neakceptuje bez udání důvodu, opětovně neuhradí zálohu nebo nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

 

IV. SMLOUVA O ZÁJEZDU

Pokud zákazník souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle CK údaje nutné pro vyplnění cestovní smlouvy. Je-li provedená rezervace zákazníka akceptována příslušnou CK, která je pořadatelem objednaného zájezdu, je zákazníkovi předán ze strany CK návrh smlouvy mezi zákazníkem a příslušnou CK. Jakmile CK obdrží od zákazníka údaje nutné pro vyplnění cestovní smlouvy, zasílá vyplněný návrh cestovní smlouvy zákazníkovi k podpisu – dle dohody prostřednictvím faxu, e-mailu nebo jako poštovní zásilku. Spolu se smlouvou jsou zasílány pokyny ohledně zaplacení zájezdu, způsob převzetí cestovních dokladů, smluvní podmínky CK a ověření pojištění proti úpadku konkrétní CK zajišťující objednaný zájezd. Po obdržení návrhu cestovní smlouvy a po jeho podpisu zasílá zákazník neprodleně podepsaný návrh cestovní smlouvy zpět do CK včetně dokladu o provedené platbě. Zákazník je povinen si veškeré údaje na cestovní smlouvě zkontrolovat. Svým podpisem na cestovní smlouvě vyjadřuje zákazník souhlas s obsahem cestovní smlouvy a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů příslušné CK a CK. Svým podpisem potvrzuje mimo jiné také správnost svých osobních údajů na cestovní smlouvě a to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást cestovní smlouvy. CK rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; bude‑li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena s účinností ke dni jejího potvrzení v textové podobě ze strany CK, resp. příslušné CK. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.

 

V. PLATBA ZÁJEZDU

Závazná je vždy cena, která je uvedena na cestovní smlouvě. Dojde-li při vyplňování cestovní smlouvy k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (nesprávný výpočet, přepsání), platí cena, která by byla stanovena při správném postupu. Toto ustanovení platí pro omyl ze strany zákazníka i CK a druhá strana má kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné cestovní smlouvy. Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Výjimku tvoří zájezdy Crusie Nation Smart  Packages. V tomto případě zákazník zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba probíhá dle přání zákazníka a časových možností rezervace, vložením v hotovosti na pokladně banky, převodem z účtu zákazníka na účet CK. CK není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění cestovní smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet  CK. Smlouva o zájezdu se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK. Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy pořádající CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se smlouva o zájezdu nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na urgentní vrácení všech plateb. CK se vždy snaží zákazníkovi najít alternativní nabídku zájezdu. Zákazník nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.

 

VI. CESTOVNÍ DOKLADY

Bez úplného uhrazení zájezdu zákazník neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněná od cestovní smlouvy odstoupit. Zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách konkrétní CK, o kterých je zákazník předem informován. Každý cestující musí mít vlastní cestovní pas, platný alespoň 6 měsíců od data vyplutí u lodních zájezdů.  U ostatních je zákazník povinen mít s sebou do zahraničí patný cestovní doklad dle podmínek země místa zájezdu. Doporučujeme zákazníkovi ověřit si důležité informace, vízové, bezpečnostní a další podmínky související se vstupem do vybrané země, případně států, které při dopravě do cílové destinace projíždí. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz.

 

VII. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

Po uhrazení zálohy popř. celé ceny zájezdu jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CK. Storno poplatky příslušné pořádající CK jsou vždy uvedeny v příslušné smlouvě o zájezdu nebo zaslaných smluvních podmínkách příslušné pořádající CK..

 

VIII. INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA

U zájezdů uskutečňovaných jako individuální cesty, tzn. pravidelnými leteckými linkami, je nutná rezervace letenek a ubytování předem. V tomto případě si vyhrazuje CK právo požadovat dle podmínek dané CK složení zálohy zákazníkem a to až 100% z ceny zájezdu - ne však dříve než po podpisu cestovní smlouvy. Jakmile jsou letenky i ubytování potvrzené, rezervace zájezdu je závazná (vztahují se na ní storno podmínky dané CK a leteckého přepravce), zákazník doplácí zbylou částku ceny zájezdu. Pokud je rezervace neúspěšná, vrací se záloha v plné výši nebo může zákazník požádat CK o nabídku jiného zájezdu a použití této zálohy na vybraný zájezd.

 

IX. REKLAMACE

CK dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CK, která ji postoupí příslušné CK. Rádi Vám poradíme s postupem pro vyřízení reklamace.

 

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje návštěvníků serveru www.cruiseplus.cz a ostatních klientů CK jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky. Odesláním své objednávky uděluje zákazník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,CK - správci, souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování svých osobních údajů v rozsahu této objednávky, a to pro účely poskytování služeb a produktů CK, pro marketingové a obchodní účely CK a jejich obchodních partnerů, případně jinému obdobnému správci, tak výrobků a služeb třetích stran, a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů CK poštou, tak emailem. Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Dále zákazník potvrzuje, že byl CK informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., a zejména si je vědom svých práv podle §12 a 21 tohoto zákona, tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese CK odvolat, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů a blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může kdykoliv obrátit na CK nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

XI. INFORMACE K ZÁJEZDU

Doklad o pojištění CK a všeobecné smluvní podmínky, kterými se pořádání zájezdu řídí, zasíláme zákazníkům s vyplněnou smlouvou o zájezdu. Zákazník si je vědom toho, že pořádající CK může využívat služeb obchodních partnerů, tzn. že např. služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány zaměstnancem obchodního partnera pořádající CK, kterým může být jak jiný subjekt se sídlem v České republice, tak v zahraničí.

Zákazník byl s těmito Podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat.

 

Tyto Podmínky jsou účinné od 4. 9. 2014.

 

Rezervační podmínky
ZDE NAJDETE PODMÍNKY PLATNÉ PRO VAŠI OKRUŽNÍ PLAVBU. TYTO PODMÍNKY SI PROSÍM POZORNĚ
PŘEČTĚTE, NEBOŤ JSOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ.
DEFINICE
Všechny okružní plavby, obsažené ve všeobecných podmínkách, resp. prospektech MSC, nabízí k
prodeji společnost MSC Cruises S.A., dále jen „společnost”.
V (níže definovaných) podmínkách mají následující pojmy níže uvedený význam:
„Dopravcem” je míněna společnost, která převzala závazek přepravy cestujících nebo provádí
přepravu cestujících, realizovanou podle údajů na jízdence pro okružní plavbu, letence nebo jiné
jízdence, vystavené pro přepravu po silnici z jednoho místa do jiného. Proto je v těchto dokumentech
nazýván „dopravcem”.
„Přepravní podmínky” jsou podmínky, za nichž dopravce zajišťuje dopravu leteckou, pozemní nebo
námořní cestou. Přepravní podmínky mohou odkazovat na zákonná ustanovení země dopravce
a/nebo mezinárodní dohody, které mohou omezit nebo vyloučit ručení dopravce. Kopie přepravních
podmínek každého přepravce si může cestující vyžádat.
„Postiženou osobou” či „osobou omezenou v pohybu” je míněna osoba, jejíž pohyblivost je při
použití přepravy omezena (smyslovou nebo lokomoční, přetrvávající nebo přechodnou) tělesnou
vadou, duševním nebo psychosociálním postižením nebo omezením aktivity či narušením z
jakéhokoli jiného důvodu nebo z důvodu věku, a jejíž situace vyžaduje příslušnou pozornost a úpravu
servisních služeb, nabízených všem cestujícím, podle speciálních požadavků příslušné osoby.
„Rezervace” zahrnuje kroky, které podnikne cestující, aby vstoupil do smluvního vztahu se
společností.
“Rezervační podmínky” jsou tyto všeobecné obchodní podmínky a informace, které jsou uvedeny v příslušné brožuře a/nebo na oficiální webové stránce společnosti, a/nebo všechny ostatní informace, které tvoří výslovné podmínky pro vaši smlouvu se společností.
„Zavazadlo” označuje cestovní bagáž, přepravované kusy, kufry, zavazadla nebo jiné osobní
předměty, které patří cestujícímu nebo jsou jím přepravovány, včetně palubního zavazadla,
příručního zavazadla a předmětů, které si cestující veze s sebou nebo je přepravuje, nebo byly za
účelem bezpečné úschovy uloženy u pokladníka.
„Grand Tour“ označuje kombinaci dvou nebo více okružních plaveb, které byly společností předběžně
vybrány a jsou nabízeny k prodeji jako jednotný balíček. Pro relevantní účely se za Grand Tour
považuje jednotný a nedělitelný individuální balíček. Pokud není ustanoveno něco jiného, zahrnují
všechny podmínky a všechny odkazy na okružní plavby a nabídky balíčků také Grand Tour a lze je na
ně stejným způsobem uplatnit. Cenou je třeba rozumět celkovou cenu, zaplacenou za Grand Tour.
„Obchodní zástupce” je osoba nebo společnost, která prodává nebo k prodeji nabízí okružní plavbu/plavby jménem společnosti, včetně vedlejších služeb, uvedených v nabídce balíčku a cestujícím prodávaných třetími společnostmi (jako například aerolinkami, autobusovými podniky nebo hotely).
„Vyšší moc” je nepředvídatelná a nepředpověditelná událost, která je mimo kontrolu společnosti,
jako například vyšší moc (např. povodeň, zemětřesení, vichřice, orkán nebo jiné přírodní pohromy),
válka, invaze, nepřátelské jednání, bojové akce (bez ohledu na to, zda byla vyhlášena válka),
občanská válka, nepokoje, revoluce, povstání nebo převzetí moci či zabavení, teroristické činy,
zestátnění, sankce vlády, blokáda, embargo, pracovní spory, stávka, odpojení nebo přerušení či
výpadek proudu nebo telefonu a jakýkoli jiný nepředvídatelný technický problém při přepravě,
včetně změn následkem změn plánu, zrušení nebo změn letů, zavření nebo přeplnění letišť či
přístavů.
„Kapitánem” se označuje lodní kapitán nebo osoba odpovědná k určitému datu za dopravní loď a
velící lodi pro okružní plavbu.
„Okružní plavba” je přeprava po moři a pobyt na palubě lodi MSC (jak je popsána v příslušném katalogu společnosti a/nebo na oficiální webové stránce společnosti nebo v jiných podkladech, vyrobených pro společnost nebo jejím jménem) a je - pokud nebyla zakoupena společně se službami poskytovanými před resp. po okružní plavbě – také sama o sobě považována za okružní plavbu
„Výlet na pevninu” znamená jakoukoli exkurzi, jakýkoli výlet a jakoukoli aktivitu na pevnině, která
není součástí paušální ceny okružní plavby a je společností nabízena k prodeji na palubě její lodi.
“MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH” označuje lokální zastoupení společnosti v Rakousku, které
jménem společnosti provádí rezervace cestujících.
„Oficiální webová stránka“ označuje všechny internetové stránky, dokumenty a hyperlinky,
provozované webovou doménou www.msckreuzfahrten.at .
„Nabídka balíčku“ znamená vlastní okružní plavbu a případně let/lety a/nebo jakékoli jiné ujednání o ubytování před okružní plavbou a/nebo po ní, které společnost přikupuje jako vedlejší služby pro cestující. Nezahrnuje výlety na pevninu a služby kyvadlové dopravy, které nejsou součástí ceny balíčku.
„Cestující“ zahrnuje jakoukoli osobu, která je jmenovitě uvedena v potvrzení cesty, vystaveném společností, nebo na faktuře či jízdence.
„Cestovní smlouva“ znamená smlouvu uzavíranou mezi společností a cestujícím o příslušné okružní plavbě nebo příslušné nabídce balíčku, které budou potvrzeny tím, že společnost nebo její obchodní zástupce cestujícímu vystaví a zašle potvrzení o cestě/fakturu.
„Loď“ označuje loď uvedenou jménem v uzavřené přepravní/cestovní smlouvě nebo příslušnou
náhradní loď, kterou dopravce vlastní, najímá, provozuje nebo jí velí.
„Společností” resp. „organizátorem“ je myšlena společnost MSC Cruises S.A., jejímž registrovaným firemním sídlem je 12‐14, Avenue Eugéne-Pittard, 40 CH‐1206 Genf, Švýcarsko, a která organizuje okružní plavby a/nebo nabídky balíčků (podle definice směrnice Rady Evropské unie 90/314/EHS ze 13. června 1990 o souborných cestách) a prodává je nebo nabízí k prodeji přímo nebo prostřednictvím obchodního zástupce.
1. REZERVACE A PLATBA PŘEDEM
1.1 Cestující z Rakouska může provést rezervaci u společnosti MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH
nebo u jiné společností pověřeného obchodního zástupce (např. cestovní kanceláře, cestovní agentury atd.).
1.2 Rezervací okružní plavby i případných vedlejších služeb společnosti cestující akceptuje pro
sebe i pro všechny další osoby, uvedené jménem na faktuře (spolucestující), tyto všeobecné
obchodní podmínky a potvrzuje, že byl spolucestujícími zmocněn k ujednání těchto všeobecných
obchodních podmínek.
1.3 Pokud se cestující obrátí s přihláškou či nabídkou na okružní plavbu na společnost MSC
Kreuzfahrten (Austria) GmbH nebo obchodního zástupce, organizátor zkontroluje, zda je okružní plavba, kterou cestující požaduje, k dispozici a sdělí to cestujícímu, přičemž mu nejpozději do 7 dnů oznámí cenu okružní plavby v podobě potvrzení rezervace.
1.4 Smlouva mezi společností a zákazníkem se uzavírá zasláním písemného potvrzení rezervace. Liší-li se obsah potvrzení rezervace od objednávky, pak společnost zákazníkovi předloží novou nabídku, kterou je společnost vázána po dobu 10 dnů od obdržení potvrzení rezervace. Cestovní smlouva se uzavírá na základě této nové nabídky, pokud zákazník nabídku během této lhůty výslovným prohlášením nebo mlčky (= zaplacení zálohy nebo plné ceny okružní cesty) akceptuje.
1.5 Po obdržení potvrzení rezervace, a pokud v jednotlivém případě (zejména při zvláštních nabídkách) není sjednáno jinak, je zákazník povinen do 7 dnů po obdržení potvrzení rezervace nejdříve však 11 měsíců před ukončením okružní plavby převést na účet uvedený v potvrzení rezervace nevratnou zálohu ve výši 20 % ceny okružní plavby. Doplatek ceny musí být připsán na účet uvedený v potvrzení rezervace 20 dnů před začátkem cesty.
1.6 Pokud zákazník zálohu nezaplatí podle sjednaných platebních termínů, ačkoliv společnost je připravena a schopna řádně poskytnout smluvní služby a zákazník nemá žádné zákonné nebo smluvní právo platbu zadržovat, pak je společnost oprávněná od smlouvy po zaslání upomínky se stanovením lhůty od smlouvy odstoupit a od zákazníka požadovat náklady na odstoupení podle ustanovení bodu 13.
1.7 Pokud cestující zašle poptávku na rezervaci do 21 dnů před odjezdem, pak při potvrzení rezervace musí zaplatit plnou cenu okružní plavby.
1.8 Po úplném zaplacení budou zákazníkovi elektronickou cestou přes místo jeho rezervace resp. přímo společností zaslány příslušné cestovní doklady.
2. CESTOVNÍ SMLOUVA
2.1 Každá rezervace závisí na dostupnosti okružní plavby k datu rezervace. Cestovní smlouva je
pro cestujícího a provozovatele závazná, pokud zákazníkovi bylo zasláno potvrzení rezervace.
2.2 Rezervaci lze provést písemně, telefonicky, telefaxem nebo elektronicky (e-mail, internet) přímo u společnosti, u MSC Kreuzfahrten (Austria( GmbH nebo přes obchodního zástupce, kteří jsou společností pověření zprostředkováním jejích zájezdů. Při elektronických rezervacích není potvrzení přijetí rezervace přijetím nabídky uzavření smlouvy zákazníka.
2.3 Jestliže nezaplacená zbývající částka nebude převedena do 14 dnů před odjezdem (určující je příchod platby), má společnost právo stornovat rezervaci bez předchozího oznámení a inkasovat stornovací poplatky podle bodu 13.2 těchto VOP nezávisle na tom, zda okružní plavba rezervovaná cestujícím může být znovu prodána.
2.4 Obchodní zástupci a poskytovatelé služeb (např. hotely, dopravní společnosti, agentury) nejsou společností zmocněni sjednávat odlišná ujednání, poskytovat informace nebo činit přísliby měnící sjednaný obsah cestovní smlouvy, přesahují smluvně přislíbené služby společnosti nebo jsou v rozporu s nabídkou cesty. Popisy lodí, místní prospekty, prospekty jednotlivých zemí a hotelů, jakož
i internetové nabídky, které nevydala společnost, nejsou pro společnost a její povinnost poskytnout plnění závazné, pokud nejsou předmětem nabídky cesty nebo obsahem povinnosti poskytnou plnění společnosti na základě výslovné dohody se zákazníkem
3. CENY A ZÁRUKA CENY
3.1 Co se týče ceny cestovní smlouvy, neprovede organizátor od 20. dne před sjednaným
termínem odjezdu žádnou změnu odměny stanovené v cestovní smlouvě.
3.2 Společnost si vyhrazuje právo upravit cenu cestovní smlouvy kdykoli před lhůtou, uvedenou v
3.1, pokud se změní tyto náklady:
a) přepravní náklady za příjezd a odjezd do přístavu i náklady na palivo pro loď
b) poplatky za určité služby, jako jsou poplatky za přistání, poplatky za naloďování a vyloďování
v přístavech, příslušné letištní taxy a poplatky za služby v přístavech nebo na letištích
c) směnné kursy, které platí pro soubornou cestu.
Mohou být provedeny změny směrem nahoru nebo dolů. Co se týče a), odpovídá jakákoli změna
ceny balíčku částce, navíc účtované cestovní společností za autobus, vlak nebo let, resp. 0,33 % ceny
okružní plavby za každý dolar, o který bude zvýšena cena jednoho barelu pohonné hmoty (index
NYMEX), co se týče b), odpovídá jakákoli změna ceny balíčku celkové částce poplatků, co se týče c),
odpovídá jakákoli změna ceny balíčku změně směnných kursů.
3.3 Pokud je zvýšení celkové ceny vyšší než 10 %, může si cestující vybrat, zda toto zvýšení
akceptuje jako změnu smlouvy nebo od smlouvy odstoupí, aniž by byl povinen zaplatit smluvní
pokutu nebo stornovací poplatek. Již zaplacené pojistné nelze cestujícímu uhradit zpět. Organizátor je povinen cestujícímu neprodleně oznámit změnu smlouvy a poučit ho o existující možnosti výběru.
3.4 Pro výkon práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3.3 je třeba, aby písemné prohlášení
cestujícího, které se toho týká, bylo doručeno obchodnímu zástupci nebo společnosti Kreuzfahrten
(Austria) GmbH do 5 dnů od okamžiku, kdy cestující obdrží oznámení o zvýšení ceny.
4. POJIŠTĚNÍ
4.1 Společnost doporučuje každému cestujícímu, aby uzavřel pojištění (pojištění pro případ zrušení
cesty, pojištění pro případ náhlého ukončení cesty, pojištění cestovních zavazadel, pojištění zákonné
odpovědnosti při cestování, zahraniční nemocenské pojištění, ochrana před zpožděním, ochrana
osob atd.), které zaručí dostatečné krytí od data potvrzení cesty do konce okružní plavby. V této
souvislosti upozorňujeme na katalog.
5. PASY A VÍZA
5.1 Cestující musí mít po celou dobu okružní plavby neomezeně platné pasy, jejichž datum
vypršení platnosti musí být minimálně 6 měsíců před datem návratu z cesty. Určité země, zejména
Rusko a USA, požadují strojově snímatelný pas s digitální fotografií.
5.2 Společnost není odpovědná za žádost o víza pro cestující. Cestujícím bude na přání sděleno,
jaké vstupní doklady jsou potřebné do zemí, které budou navštíveny v rámci okružní plavby. Cestující je sám odpovědný za obstarání dokladů nezbytných pro vstup do zemí, které jsou v okružní plavbě zahrnuty, a musí se sám přesvědčit o jejich platnosti v době vstupu a dále o tom, že jeho doklady budou na místě jako takové také uznány. Cestujícímu naléhavě doporučujeme, aby se informoval o všech ustanoveních a požadavcích týkající se vstupu do jednotlivých zemí, zejména s ohledem na víza, cla a jiné předpoklady vstupu do jednotlivých zemí
6. ZPŮSOBILOST K CESTOVÁNÍ
6.1 Bezpečnost všech cestujících je pro společnost maximálně důležitá. Všichni cestující proto
rezervací potvrzují, že jsou schopni podniknout námořní a leteckou cestu a že jejich chování a
zdravotní stav nenaruší bezpečnost a pohodu na lodi nebo v letadle, ani bezpečnost a pohodu
ostatních cestujících, a že mohou být bezpečně přepravováni ve smyslu platných bezpečnostních
ustanovení mezinárodní, evropské nebo tuzemské legislativy.
6.2 Každý cestující s obtížemi, které by s přihlédnutím k trase cesty lodi mohly narušit jeho
způsobilost k cestování, musí společnost při rezervaci o svém stavu informovat a předložit lékařské osvědčení.
6.3 Společnost má právo požadovat na cestujících předložení lékařského osvědčení o způsobilosti
k cestování.
6.4 Těhotné ženy se musí bez ohledu na stádium svého těhotenství poradit před cestou s
lékařem a vyžádat si lékařské potvrzení o své způsobilosti k cestování s přihlédnutím k příslušné trase
lodi.
6.5 Společnost a/nebo dopravce nemá na žádné ze svých lodí vhodná lékařská zařízení pro
porody. Společnost nemusí přijmout rezervace pro ženy, které budou na konci cesty ve 24. týdnu
těhotenství či déle, a ani společnost, ani dopravce nemusí tyto ženy přepravovat.
6.6 Společnost si výslovně vyhrazuje právo odepřít právo vstupu na palubu každé ženě, která se
zdá být v pokročilém stádiu těhotenství nebo nepředloží lékařské potvrzení podle bodu 6.4. Za toto odepření nelze společnost činit žádným způsobem odpovědnou.
6.7 Pokud cestující o svém těhotenství k datu rezervace cesty nevěděla nebo nebylo možné, aby
věděla, že je těhotná po delší dobu, než je období stanovené v bodu 6.5, nabídne jí společnost
možnost rezervace jiné okružní plavby stejné kvality z katalogu a/nebo z oficiální webové stránky,
která je v souladu s výše uvedenými podmínkami, pokud je takováto okružní plavba dostupná, nebo
možnost storna okružní plavby a navrácení celé ceny, která již byla zaplacena, s předpokladem, že
stornování okružní plavby bude sděleno ihned poté, co bylo cestující těhotenství oznámeno. Již zaplacené pojistné nelze refundovat.
6.8 Pokud má dopravce, kapitán lodi nebo lodní lékař dojem, že cestující není schopen cesty
nebo by mohl ohrozit své zdraví či bezpečnost nebo zdraví a bezpečnost spolucestujících, resp. by mu
v některém přístavu mohlo být odepřeno povolení vstoupit na pevninu nebo by mohl být dopravce
činěn odpovědným za péči o něj, jeho podporu nebo návrat zpět, je kapitán lodi kdykoli oprávněn
odepřít cestujícímu v přístavu právo nalodit se nebo učinit opatření k vylodění cestujícího či přemístit
cestujícího do jiné kóje nebo kajuty. Lodní lékař má právo poskytnout první pomoc a léky, provést
léčbu nebo jiné lékařské ošetření, resp. odeslat cestujícího do lodní nemocnice nebo podobného
zařízení a/nebo jej tam zadržet, pokud lékař bude takové opatření považovat za potřebné a toto
opatření bude podporováno kapitánem lodi. Jestliže se bude cestující zdráhat podrobit se tomuto
ošetření, může to vést k vylodění cestujícího v nejbližším přístavu, pokud to bude nutné i za pomoci
tamních domácích orgánů. V takovémto případě neručí společnost ani dopravce cestujícímu za
případné náklady, výlohy nebo poskytnutí náhrady.
6.9 Pokud se zjistí, že cestující není z výše uvedených nebo i jiných důvodů schopen cesty, a bude
mu tedy odepřeno, aby se nalodil, nenese společnost ani dopravce, lodní lékař či kapitán vůči
cestujícímu odpovědnost.
7. POSTIŽENÉ OSOBY A OSOBY OMEZENÉ V POHYBU
7.1 Pohodlí a bezpečnost hostů jsou pro společnost a dopravce vždy prioritou. Aby byly zajištěny, budou cestující k datu rezervace požádáni, aby poskytli co nejvíce podrobností o níže uvedených bodech, aby dopravce a společnost mohla odhadnout svou povinnost přepravovat cestující
bezpečným nebo proveditelným způsobem tím, že zahrne do svých úvah veškerou problematiku, znemožňující provádění nalodění, vylodění nebo přepravy cestujících, ve spojení s charakterem lodi a s infrastrukturami a vybavením přístavů včetně přístavních terminálů, čímž by mohla ovlivnit
bezpečnost a pohodlí cestujících.
7.2 Žádáme cestující, aby již k datu rezervace poskytli co nejpřesnější informaci o případné
nevolnosti, nemocech, postiženích nebo omezené schopnosti pohybu, zejména pokud
a) potřebují speciální bezbariérovou kajutu, neboť ty jsou k dispozici jen v omezeném množství, a ubytování cestujících by mělo být co nejpohodlnější a nejbezpečnější;
b) cestující potřebuje speciální opatření při umísťování, například v jídelně;
c) cestující přináší na palubu lékařské přístroje;
d) cestující přivádí na palubu asistenčního psa, který je uznaný za asistenčního psa. Vezměte
prosím na vědomí, že asistenční psi podléhají ustanovením příslušné země.
7.3 Pokud to bude shledáno potřebným pro bezpečnost a pohodlí během okružní plavby, může
společnost a/nebo dopravce od postižené osoby nebo osoby s omezením pohybu požadovat, aby cestovala spolu s doprovodnou osobou, která je schopná poskytnout postižené osobě nebo osobě s omezením pohybu pomoc. Tento požadavek bude výhradně výsledkem toho, jak potřebu bezpečnosti pasažéra odhadne společnost a/nebo dopravce, a může se na každé lodi a/nebo trase lišit. Cestující, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, žádáme, aby si s sebou přivezli vlastní skládací invalidní vozík standardní velikosti a nechali se doprovázet osobou, která je způsobilá a schopná jim poskytnout pomoc.
7.4 Pokud cestující potřebuje následkem zvláštních obtíží, postižení nebo omezení pohybu
individuální pomoc nebo asistenci, musí si ji opatřit sám na vlastní náklady. Na lodi není možné
poskytovat časově omezené služby, osobní opatrování či dozor nebo jiné pečovatelské služby pro
fyzickou nebo psychiatrickou péči.
7.5 Pokud společnost dojde po pečlivém zhodnocení specifických požadavků a potřeb cestujícího
k závěru, že cestující nemůže být přepravován bezpečně a v souladu s bezpečnostnímu ustanoveními,
může společnost rovněž odmítnout rezervaci nebo nalodění postižené osoby či osoby s omezením
pohybu z bezpečnostních důvodů.
7.6 Společnost a/nebo dopravce si vyhrazuje právo odmítnout přepravu cestujícího, který opomenul společnost dostatečně vyrozumět o svých postiženích nebo potřebách péče, aby tím uvedl společnost do situace, kdy musí posoudit možnost bezpečné a organizačně proveditelné přepravy. Pokud by
pasažér neakceptoval rozhodnutí společnosti podle bodů 7.5 až 7.7 všeobecných obchodních
podmínek, může společnosti podat písemnou stížnost se všemi doklady.
7.7 Pokud cestující v období mezi datem rezervace a začátkem cesty zjistí, že bude potřebná
speciální péče nebo asistence podle výše uvedených bodů, je povinen o tom vyrozumět společnost,
aby společnost mohla rozhodnout o tom, zda je cestujícího možné přepravovat bezpečně a
proveditelně.
7.8 Společnost si vyhrazuje právo odepřít pasažérům, kteří nejsou podle názoru společnosti
a/nebo dopravce způsobilí k cestě nebo představují nebezpečí pro sebe i druhé na okružní plavbě,
přepravu z bezpečnostních důvodů.
7.9 Pokud cestující mezi datem rezervace cesty a jejím začátkem zjistí, že vyžaduje zvláštní
zacházení a péči, jak je popsáno výše, je pro svou bezpečnost a blaho povinen informovat společnost,
aby jí umožnil rozhodnutí, zda jej bude možné bezpečně a proveditelně přepravit.
7.10 Nemocní cestující nebo cestující s postižením či cestující na invalidním vozíku nemohou jít v
mnoha přístavech na pevninu nebo mohou na ni jít jen s obtížemi. Seznam těchto přístavů obdržíte na písemné vyžádání.
7.11 V některých zemích je nutno kotvit mimo přístav. Dopravce v takových případech přepraví cestující na pevninu doprovodným člunem (tendrem). Doprovodné čluny jsou malé čluny a nemusí být vhodné pro postižené osoby a/nebo osoby s omezením pohybu nebo poruchou rovnováhy. Při používání doprovodných člunů je nejvyšší prioritou bezpečnost. Je důležité, aby cestující mohli doprovodné čluny používat bezpečně. Vstup do doprovodného člunu může vyžadovat, aby cestující, kteří se chtějí do doprovodného člunu dostat, sestoupili po rampě (resp. pontonu). Přitom se mohou vyskytnout schody nahoru i dolu a může se stát, že cestující budou nuceni překonat vzdálenost mezi rampou a doprovodným člunem (která může činit zhruba 0,5 m). Podle povětrnostních podmínek, přílivu a odlivu a stavu moře může dojít k pohybům, které se mohou v průběhu dne měnit. Cestující musí být dostatečně zdraví a pohybliví, aby byli schopní do doprovodného člunu nastoupit a poté z něj vystoupit. Cestující s omezenou pohyblivostí nebo cestující, kteří používají různé pomůcky pro zlepšení pohyblivosti, musí pečlivě zvážit, zda jsou schopni do doprovodného člunu nastoupit, a to předtím, než se vydají na rampu. Cestující musí při svém rozhodování zohlednit používání schodů, možnost výškového rozdílu a/nebo vzdálenosti mezi rampou a doprovodným člunem a také možnosti náhlého pohybu doprovodného člunu. Invalidní vozíky nebo elektromobily nebudou posádkou na doprovodný člun přepraveny. Každý cestující musí být, pokud chce používat doprovodné čluny, dostatečně samostatně mobilní. Kapitán a/nebo kterýkoliv z jeho důstojníků jsou v případě pochybností oprávněni přepravu na doprovodném člunu z bezpečnostních důvodů zakázat.
Všichni cestující jsou povinni být při nastupování a vystupování do resp. ze člunu velmi opatrní. Členové posádky cestující při nastupování a vystupování poučí a stabilizují, nemají však možnost cestující podpírat, zvedat nebo nosit. To samé platí pro vystupování cestujících z doprovodného člunu v přístavu.
8. ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK
8.1 Společnost a/nebo dopravce a/nebo zdravotní orgány každého přístavu jsou oprávněny vydat
vlastním jménem zdravotní dotazník. Cestující musí uvést přesné údaje o všech příznacích nemoci
včetně onemocnění žaludku a střev a H1N1. Pokud má dopravce dojem, že cestující vykazuje příznaky
jakékoli nemoci včetně virových infekcí nebo bakteriálních onemocnění, a to i norovirus a H1N1, smí
odmítnout nalodění cestujícího. Nalodění může být cestujícímu odepřeno i tehdy, pokud se zdráhá
vyplnit dotazník.
8.2 Pokud cestující během okružní plavby onemocní virovou infekcí nebo bakteriálním onemocnění, může po něm lodní lékař požadovat, aby z bezpečnostních důvodů zůstal ve své kajutě.
9. ALERGIE NA POTRAVINY
9.1 Upozorňujeme pasažéry, že některá jídla mohou následkem intolerance některých přísad
vyvolat u některých osob alergické reakce. Pokud má cestující alergie, které jsou mu známé, nebo
nesnáší určitá jídla, je povinen to při rezervaci sdělit společnosti (vyplněním určitého formuláře) a dále při nástupu na okružní plavbu vedoucímu restaurace.
9.2 Cestující je odpovědný za to, že zajistí, aby se vyhnul jídlům, na která by mohl mít alergickou
reakci. Pokud cestující podá písemnou informaci o své intoleranci určitých jídel nebo alergii na ně podle bodu 9.1, bude se společnost snažit být mu nápomocná při vyhýbání se těmto jídlům vyhýbat. Společnost a ani dopravce neručí pro nedostatek příslušných informací za přípravu speciálních pokrmů pro cestujícího nebo jejich konzumaci. V případě mnohočetných alergií/intolerancí nemohou společnost a rovněž dopravce, i při znalosti příslušných informací, zcela vyloučit křížové kontaminace při přípravě jídle a nemohou tudíž za případné kontaminace odpovídat.
10. LÉKAŘSKÁ PÉČE
10.1 Pasažérům naléhavě doporučujeme, aby uzavřeli obsáhlé cestovní nemocenské pojištění,
které pokryje náklady na léčbu a repatriaci.
10.2 Podle ustanovení státu, jehož vlajku nese loď, se na palubě nachází kvalifikovaný lékař a
ambulance pro poskytování první pomoci a drobná ošetření. Pasažér bere na vědomi a k datu
rezervace akceptuje, že ambulance není vybavená jako nemocnice na pevnině a lékař není
specialista. Společnost ani lékař nepřebírají vůči pasažérovi odpovědnost za chybějící možnosti léčení
zdravotních obtíží.
10.3 Pasažér bere na vědomí, že je za přítomnosti kvalifikovaného lékaře na palubě odpovědný a
povinen požadovat v případě potřeby lékařskou péči a za lékařské výkony zaplatit.
10.4 V případě nemoci nebo úrazu může společnost, dopravce nebo kapitán zařídit, aby byl
pasažér dopraven za účelem lékařského ošetření na pevninu. Dopravce ani společnost nepřebírají odpovědnost za kvalitu zdravotnických zařízení nebo ošetření v jakémkoli přístavu nebo místě přistání. Zdravotnická zařízení a standardy jsou v různých přístavech rozdílné. Společnost ani dopravce neposkytují žádné přísliby, týkající se standardu lékařské péče na pevnině.
10.5 Odborný názor palubního lékaře na způsobilost pasažéra k nastoupení nebo pokračování
okružní plavby je rozhodující a definitivně platný.
10.6 Doporučujeme, abyste se u dětí mladších dvanácti měsíců před rezervací okružních
plaveb poradili s lékařem. Pro vyloučení pochybností upřesňujeme, že předpisy bodu 6 a požadavek
způsobilosti k cestě bude uplatňován na všechny cestující včetně malých dětí.
11. LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE
11.1 Cestující je odpovědný za to, že zaručí, aby použití lékařských přístrojů, které zamýšlí přinést
na palubu, bylo bezpečné. Cestující je povinen zabezpečit, aby lékařské přístroje, které potřebuje,
byly dopraveny na loď, a rovněž společnost při rezervaci informovat o své potřebě lékařských přístrojů na palubě, aby je společnost a/nebo dopravce mohly bezpečně přepravovat.
11.2 Cestující, který potřebuje lékařské přístroje, je povinen zajistit po celou dobu cesty na vlastní
náklady pomocné prostředky, potřebné pro provoz těchto přístrojů, jako například baterie,
příslušenství apod., neboť na palubě není k dispozici náhradní příslušenství ani baterie. Cestující nebo
jeho doprovodná osoba musí být seznámeni s ovládáním přístrojů.
12. ZMĚNY REZERVACE, POŽADOVANÉ CESTUJÍCÍM
12.1 Cestující je oprávněn nechat se nahradit třetí osobou, pokud:
(i) tato osoba splňuje podmínky pro absolvování okružní plavby; a
(ii) společnost o tom nebude písemně informována později než 7 pracovních dnů před vyplutím
na okružní plavbu.
Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, bude od každého pasažéra, kterého se to týká, vybrán
následující manipulační poplatek za změnu jména:
BELLA
FANTASTICA
WELLNESS
AUREA
YACHT CLUB
do 7 dnů před odjezdem
50 EUR
50 EUR
50 EUR
50 EUR
50 EUR
Cestující a třetí osoba ručí společnosti společně a nerozdílně za zaplacení ceny cesty a jakýchkoli jiných nákladů, které vzniknou touto změnou rezervace.
12.2 Cestující je dále oprávněn i po obdržení potvrzení o rezervaci jednorázově změnit
zarezervovanou okružní plavbu („původní okružní plavba”) za jinou („nová okružní plavba”) za těchto
podmínek:
(i) datum začátku nové okružní plavby je pozdější než datum začátku původní okružní plavby;
(ii) požadavek na výměnu nové okružní plavby za původní nebude společnosti doručen později
než 30 pracovních dnů před začátkem původní okružní plavby a nová okružní plavba bude dostupná;
(iii) trasa nové okružní plavby je v téže cílové oblasti jako původní okružní plavba, jak je
definováno v příslušném katalogu nebo na webové stránce; a
(iv) očekávané datum začátku nové okružní plavby se nenachází v období jednoho roku od plánovaného data začátku původní okružní plavby.
Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, bude od každého pasažéra, kterého se to týká, vybrán
následující manipulační poplatek za změnu data:
BELLA*
FANTASTICA*
WELLNESS*
AUREA*
YACHT CLUB*
do 30 dnů před odjezdem
50 EUR
-
-
-
-
* Bezplatná změna data je v případě lodí Fantastica, Wellness, Aurea a Yacht Club možná jen jednou. Pro případné další požadavky na změnu jména platí manipulační poplatky lodě Bella.
Pokud bude cena nové okružní plavby vyšší než cena původní okružní plavby, bude pasažérovi kromě
manipulačního poplatku účtován rozdíl v ceně a cenové změny pojistného.
Pokud je cena nové okružní plavby nižší než cena původní okružní plavby, nenáleží cestujícímu
úhrada rozdílu. Jestliže pasažér vymění původní okružní plavbu za novou, pak stornovací podmínky uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách platí dále beze změny také pro novou okružní plavbu; stornovací poplatky se vypočtou podle splatné ceny (dle výše uvedených podmínek) a stupnice článku 13 („Odstoupení cestujícího”).
Společnost vynaloží přiměřenou námahu, aby splnila přání cestujícího, týkající se změn letů, dopravy
nebo jiných služeb, a aby je příslušně přizpůsobila nové okružní plavbě. Společnost v žádném případě
nepřebírá ručení za změny, které nelze provést.
12.3 Ne každá letecká společnost nebo jiní dopravci a poskytovatelé služeb povolují změny jména
nebo data cesty. Většina leteckých společností, jiní dopravci a poskytovatelé služeb nakládají s
takovýmito změnami jako se stornem a příslušným způsobem je účtují. Všechny dodatečné náklady
včetně stornovacích poplatků a/nebo zvýšení ceny, uložené leteckými společnostmi nebo jinými
dopravci, přebírá výhradně cestující.
12.4 Dále mohou být do 30 dnů před odplutím požadovány jiné změny rezervace (i když již bylo vystaveno potvrzení o rezervaci). Ty podléhají minimálnímu manipulačnímu poplatku ve výši 50,‐ EUR za osobu a změnu. Jakékoli jiné náklady, které mohou vzniknout na základě této změny, nese výhradně cestující.
12.5 S požadavky na změnu rezervace, které společnosti dojdou v kratších lhůtách, než je uvedeno
výše, naložíme jako se stornem a uplatníme stornovací poplatky, uvedené v článku 13.
12.6 Pokud by na základě požadovaných změn cestujícího bylo třeba vytisknout novou jízdenku na
okružní plavbu, bude k výše uvedeným poplatkům navíc účtována částka ve výši 25,00 EUR za kajutu
jako dodatečně vzniklé náklady.
12.7 Všechny změny rezervace v případě Grand Tour, které bude cestující požadovat, budou
použity na celý balíček. Všechny relevantní lhůty budou účtovány od data začátku první okružní
plavby Grand Tour.
13. ODSTOUPENÍ CESTUJÍCÍHO
13.1 Stornování rezervace musí být písemně vyžádáno u společnosti MSC Kreuzfahrten (Austria)
GmbH nebo obchodního zástupce cestujícího (doporučený dopis, e‐mail nebo fax). Všechny vystavené jízdenky a potvrzení cesty/faktura musí být společně s vyrozuměním o stornu vráceny odesílateli.
13.2 S výhradou ustanovení bodu 13.3 budou ke krytí nákladů, které společnosti vzniknou
následkem storna, inkasovány tyto stornovací poplatky:
okružní plavby trvající
méně než 15 dnů
do 60 dnů před nástupem cesty
20 %
59-30 dnů před nástupem cesty
30 %
29-22 dnů před nástupem cesty
40 %
21-15 dnů před nástupem cesty
60 %
14-6 dnů před nástupem cesty
80 %
5-1 den před nástupem cesty a nenastoupení cesty
100 %
okružní plavby trvající déle než 15 dnů
do 90 dnů před nástupem cesty
20 %
89-30 dnů před nástupem cesty
30 %
29-22 dnů před nástupem cesty
40 %
21-15 dnů před nástupem cesty
60 %
14-2 dnů před nástupem cesty
80 %
1 den před nástupem cesty a nenastoupení cesty
100 %
WORLD CRUISE 118 nocí
do 90 nebo déle před odjezdem
15 % záloha, nevratná
89-60 dnů před odjezdem
25 %
59-15 dnů před odjezdem
50 %
14-10 dnů před odjezdem
75 %
9-0 dnů před odjezdem
100 %
13.3 Pokud se kajuta následkem stornování ze strany pasažéra stane kajutou pro použití jednou
osobou, budou stornujícímu pasažérovi účtovány stornovací náklady podle bodu 13.2, minimálně
však paušální odškodné ve výši 100,00 EUR. Při rezervaci zvláštních tarifů nebo cest se
slevou je paušální sazba odškodného 95 %. Za změnu rezervace na obsazení kajuty jednou osobou
bude zbývajícímu účastníkovi cesty účtována běžný příplatek za obsazení kajuty jednou osobou.
13.4 Cestující má popřípadě možnost nechat si refundovat stornovací poplatky po odečtení
zákonných srážek ze svého cestovního pojištění. Za uplatnění takových pohledávek podle podmínek
své pojistné smlouvy je odpovědný cestující.
13.5 V případě storna, změny rezervace nebo změny jména letů/v případě letů bude od data
rezervace požadováno 100 % ceny za tuto vedlejší službu, kterou společnost externě přikoupila.
13.6 Cestující může požadovat stornování Grand Tour. To však vždy zahrnuje celkový balíček.
Všechny relevantní lhůty se počítají od plánovaného data začátku první okružní plavby Grand Tour.
14. ZMĚNY REZERVACE ZE STRANY SPOLEČNOSTI
14.1 Dohody o okružní plavbě uzavírá společnost mnoho měsíců dopředu. Proto může být ve
velmi vzácných případech nutné je změnit. Společnost si proto výslovně vyhrazuje právo změnit
dohody o okružní plavbě nebo nabídce balíčku, pokud jsou takové změny z operativních, komerčních či bezpečnostních důvodů nutné nebo žádoucí.
14.2 V případě závažné změny zásadní podmínky cestovní smlouvy uvědomí společnost cestujícího
nebo jeho obchodní zástupce písemnou cestou o změně co nejdříve.
Cestujícímu bude nabídnut výběr z těchto možností:
a) akceptovat změnu; nebo
b) rezervovat si za stejnou nebo vyšší cenu jinou okružní plavbu z brožury, pokud je k dispozici;
nebo
c) rezervovat si jinou cestu z brožury za nižší cenu, pokud je k dispozici, přičemž mu bude vrácen
rozdíl v ceně; nebo
d) stornování a vrácení všech již zaplacených částek.
14.3 Cestující musí o svém rozhodnutí písemně informovat MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH do
7 dnů po obdržení oznámení o změně.
15. ODSTOUPENÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI
15.1 Společnost si vyhrazuje právo kdykoli stornovat jakoukoli okružní plavbu písemným
oznámením cestujícímu.
15.2 Pokud je okružní plavba stornována na základě vyšší moci a/nebo bylo storno provedeno z
důvodu mimořádných nebo nepředvídatelných okolností, které jsou mimo kontrolu společnosti a
jejichž důsledkům společnost nemohla zabránit, ačkoli pro to učinila vše, nabízí společnost
cestujícímu výběr z těchto možností:
a) úplné vrácení celkové zaplacené částky; nebo
b) rezervaci jiné okružní plavby z brožury za stejnou nebo vyšší cenu, pokud je k dispozici, bez
cenové přirážky; nebo
c) rezervaci jiné okružní plavby z brožury a/nebo z oficiální webové stránky za nižší cenu, pokud
je k dispozici, přičemž rozdíl v ceně bude cestujícímu vrácen.
15.3 Pokud bude stornování provedeno z jiných důvodů, než jaké jsou uvedeny v odstavci 15.2,
nabídne společnost cestujícímu na výběr tytéž možnosti, jaké jsou uvedeny v 15.2, včetně úhrady ve
výši 50,00 EUR za cestujícího a noc po dobu trvání okružní plavby.
15.4 Cestující musí své rozhodnutí oznámit společnosti písemně nebo prostřednictvím obchodního zástupce do 7 dnů od vyrozumění o stornu.
16. RUČENÍ SPOLEČNOSTI
16.1 Podle bodů 16.3 až 16.8 ručí společnost za smrt, zranění nebo nemoc, pokud byly způsobeny
přinejmenším nedbalými činy nebo opomenutími společnosti, nebo je lze společnosti přičíst.
Případné ručení společnosti je omezeno ujednáními uvedenými v bodech 16.4 až 16.8. Ručení
společnosti vůči cestujícímu dále podléhá níže uvedeným mezinárodním dohodám (viz body 16.4 až
16.8), týkajících se omezení ručení dopravců. Společnost neručí za jakoukoli nesprávně provedenou
nebo neprovedenou službu,
a) kterou lze zcela přičíst zavinění cestujícího;
b) která je nepředvídatelným nebo nevyhnutelným úkonem či opomenutím třetí strany, jež není
spojena s dodávkou služby poskytované podle cestovní smlouvy;
c) kterou lze vysvětlit mimořádnou nebo nepředvídatelnou okolností mimo kontrolu společnosti
a/nebo jakéhokoli jiného poskytovatele, provádějícího služby, jež jsou součástí nabídky balíčku, a
jejímž důsledkům nebylo možné navzdory vší vynaložené svědomitosti zabránit, včetně události vyšší
moci (ale bez omezení na ni); nebo
d) která je událostí, již společnost a/nebo poskytovatel služeb, které jsou součástí okružní
plavby, nemohli předvídat ani zabránit.
16.2 U pohledávek, které se netýkají tělesného zranění, smrti nebo nemoci cestujícího či nejsou
předmětem ujednání podle bodů 16.4 až 16.8 včetně, je ručení společnosti za nesprávné plnění
cestovní smlouvy omezeno na maximální částku, odpovídající dvojnásobku ceny, kterou dotčený
cestující zaplatil za okružní plavbu (bez přirážek a poplatků za změnu a/nebo pojistného).
16.3 Celková přeprava (pozemní, leteckou a námořní cestou) podléhá přepravním podmínkám
příslušného dopravce. Ty mohou omezovat nebo vylučovat odpovědnost. Jsou výslovně součástí
těchto všeobecných obchodních podmínek a cestující je musí výslovně akceptovat k datu rezervace. Kopie těchto přepravních podmínek jsou na vyžádání dostupné ve společnosti.
16.4 Přepravu cestujících a jejich zavazadel leteckou cestou upravují různé mezinárodní dohody
(„Mezinárodní ujednání pro leteckou dopravu”), k nimž patří také Varšavská dohoda z roku 1929
(změněná Haagským protokolem z roku 1955 nebo Montrealským protokolem z roku 1999 nebo
jinak) a Montrealská dohoda z roku 1999. Pokud je společnost jako neprovádějící dopravce leteckou
cestou odpovědná cestujícím za jejich leteckou přepravu, jsou podmínky Mezinárodních ujednání pro
leteckou dopravu (včetně jakékoli následující změny a jakéhokoli nového ujednání, které může platit
pro cestovní smlouvu o okružní plavbě mezi společností a cestujícím) výslovně součástí těchto všeobecných obchodních podmínek. Omezení ručení dopravce za smrt a poškození zdraví, ztrátu a poškození zavazadla a zpoždění jsou stanovena Mezinárodními ujednáními pro leteckou dopravu. Jakákoli odpovědnost společnosti, vyplývající z letecké přepravy, vůči cestujícím podléhá omezením ručení stanovených uvedenými dohodami. Kopie těchto dohod jsou dostupné na vyžádání.
16.5 Pokud by společnosti hrozila odpovědnost vůči cestujícím v souvislosti s pohledávkami, které
vyplývají z přepravy leteckou, pozemní nebo námořní cestou, může uplatnit všechna práva,
námitky, vyloučení či omezení ručení, na které se může odvolávat i dopravce, včetně jejich vlastních přepravních podmínek a mezinárodních dohod, jako např. Athénské dohody a/nebo Montrealské dohody, a žádné ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemůže být považována za
upuštění od těchto práv společností. Pokud se jakékoli ustanovení stane neplatným nebo bude jako neplatné posouzeno, nebude tím platnost ostatních ustanovení dotčena (viz zde také bod 27.2).
16.6 Případné ručení společnosti nebo dopravce za poškození zdraví nebo smrt cestujícího a také za ztrátu nebo poškození zavazadel se posuzuje dle určení následujících ustanovení:
16.7 Přeprava cestujících po moři je upravena nařízením (ES) č. 392/2009 o ručení dopravců vůči cestujícím po moři v případě nehod, pokud se přístav nalodění nebo vylodění nachází v ES, loď jede pod vlajkou ES nebo smlouva o přepravě byla uzavřena v ES. Vyhotovení nařízení (ES) 329/2009 je k dispozici na internetové adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri%CELEX:32009R0392&... 1.
Pokud je loď využívána jako plovoucí hotel, pak se použijí ustanovení Athénské dohody z roku 1974, která se tímto výslovně stávají součástí těchto všeobecných obchodních podmínek, včetně všech omezení ručení za ztrátu nebo poškození zavazadel, smrt nebo poškození zdraví.
16.8 Rozsah ručení společnosti a/nebo dopravce za škody způsobené ztrátou nebo poškozením zavazadel, smrtí nebo poškozením zdraví je omezený a v žádném případě nepřesahuje hranice ručení stanovené v nařízení (ES) 392/2009 nebo, pokud lze použít, v Athénské dohodě z roku 1974.
16.9 Ručení společnosti a/nebo dopravce za smrt, poškození zdraví nebo onemocnění cestujícího je omezeno na maximální v Aténské dohodě z roku 1974 předpokládané a stanovené zvláštní právo čerpání ve výši 46.666 SDR, nebo, v určitých případech, maximálně 400.000 SDR podle nařízení (ES)
392/2009 resp. Athénské dohody z roku 2002 a, kde je podle nařízení (ES) 392/2009 resp. Athénské dohody z roku 2002 předpokládáno ručení za válku a terorismus, 250.000 SDR.
Ručení společnosti a/nebo dopravce za ztrátu nebo poškození zavazadel nebo jiného majetku cestujícího činí maximálně 833 SDR na cestujícího podle Athénské dohody z roku 1974 nebo 2.250 SDR v oblasti použitelnosti nařízení (ES) 392/2009 resp. Athénské dohody z roku 2002.
Sjednává se, že u takového ručení společnosti a/nebo dopravce se použije odčetná franšíza na cestujícího, přičemž tato částka bude odečtena od výše škody způsobené ztrátou nebo poškozením zavazadel nebo jiného majetku.
Cestujícímu je známo, že přepočet hodnoty SDR podléhá denním výkyvům a lze ho zjistit u banky nebo na internetu. Hodnotu SDR lze vypočítat na http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx
16.10 Na základě Athénské dohody z roku 1974, nebo, v určitých případech Athénské dohody z roku 2002 nebo nařízení (ES) 392/2009, předpokládáme, že dopravce cestujícímu zavazadlo vrátil, pokud cestující v těchto lhůtách neučinil písemné oznámení:
a) v případě zjevné škody před vyloděním nebo vrácením či k datu vyloděním nebo vrácení;
nebo
b) v případě škody, která není zjevná, či ztráty do patnácti (15) dnů od data vylodění nebo vrácení či od okamžiku, kdy by se muselo uskutečnit vrácení.
16.11 Pokud se u přepravy provedené na základě těchto všeobecných obchodních podmínek nejedná o „mezinárodní přepravu“ podle článku 2 nařízení (ES) 392/2009 nebo pokud je loď používána jako plovoucí hotel a/nebo při přepravě po moři, která není mezinárodní přepravou, pak pro tuto smlouvu platí ostatní ustanovení Athénské dohody z roku 1974 a stávají mutatis mutandis její součástí.
16.12 Společnost neručí za ztráty nebo poškození cenností, jako jsou peníze, převoditelné cenné papíry, předměty z drahých kovů, šperky, umělecké předměty, kamery, počítače, elektronická zařízení nebo jiné cennosti, pokud nebyly předány dopravci do bezpečné úschovy a v době uložení nebyly výslovně a písemně sjednány vyšší hranice ručení a cestující zaplatil dodatkový poplatek za ochranu deklarované hodnoty zboží. Používání lodního sejfu nepředstavuje uložení u lodi. V případech, kdy je předpokládáno ručení za ztrátu nebo poškození uložených cenností, je podle Athénské dohody z roku 1974 omezeno na 1.200 SDR a v případě použitelnosti nařízení (ES) 392/2009 nebo Athénské dohody z roku 2002 na 3.375 SDR.
16.13 Pro společnost a/nebo dopravce platí v plném rozsahu příslušné platné zákony, které upravují omezení ručení a/nebo osvobození od ručení (mezi nimi bez omezení zákona a/nebo zákonů příslušné vlajky lodi resp. obecného omezení ve vztahu ke škodě, kterou má dopravce uhradit). Úmyslem žádného ustanovení obsaženého v těchto všeobecných obchodních podmínkách není omezit nebo zrušit jakékoliv zákonem předepsané nebo jiné omezení nebo osvobození od ručení ve prospěch společnosti a/nebo dopravce. Spolupracovníci a/nebo zprostředkovatelé dopravce využívají v plném rozsahu veškerá ustanovení týkající se omezení ručení.
16.14 Společnost a/nebo dopravce neručí bez ohledu na výše uvedené odstavce 16.7 až 16.11, pokud bude v určité zemi, ve které nejsou omezení ručení a výjimky z ručení obsažená v těchto všeobecných obchodních podmínkách právně prosaditelná, uplatněna pohledávka vůči společnosti a/nebo dopravci, za smrt, poškození zdraví, nemoc, poškození, zpoždění nebo jiné ztráty nebo poškození osoby nebo věci, resp. která vyplývá z příčiny jakéhokoliv druhu, pokud nelze prokázat, že byly zapříčiněny vlastní nedbalostí nebo chybou společnosti a/nebo dopravce.
16.15 Bez ohledu na případná jinak znějící ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek není společnost za žádných okolností odpovědná za ušlý zisk či očekávaný ušlý zisk, propady v obratu,
ztrátu užívacího práva, ztrátu zakázky nebo jiné ušlé příležitosti stejně jako za případné jiné následné nebo nepřímé ztráty či škody, které jsou obdobné.
16.16 Vyloučeno je ručení společnosti za nároky vyplývající ze ztráty či škody, která byla přímo nebo
nepřímo způsobena okolnostmi, za nichž bylo plnění a/nebo okamžité plnění cestovní smlouvy
nemožné následkem války, válečné hrozby, povstání, občanské neposlušnosti, pracovních sporů
zaměstnanců společnosti či jiných teroristických činů nebo hrozeb teroru, výpadku zásobování
energií, zdravotních rizik nebo epidemií, přírodních a nukleárních pohrom, požáru nebo nepříznivých
povětrnostních či vodních podmínek, sebevraždy cestujícího nebo jeho pokusem o sebevraždu nebo
toho, že se cestující dobrovolně zbytečně vystavil nebezpečí (kromě pokusu o záchranu lidského života), nebo následkem účasti na neobvyklých a nebezpečných aktivitách a jiných okolností, které jsou jakýmkoli způsobem mimo kontrolu společnosti.
16.17 Pokud by společnost měla ručit za ztrátu nebo škodu na majetku mimo rozsah platnosti ustanovení Athénské a/nebo Montrealské dohody, je toto ručení omezeno protihodnotou 500,00 EUR. Kromě toho společnost neručí za peníze či cenné předměty, které si cestující vezl v zavazadle.
16.18 Odpovědnost společnosti nemůže v žádném okamžiku přesáhnout odpovědnost jakéhokoli
dopravce podle jeho přepravních podmínek a/nebo odpovědnost podle dohod, které jsou
aplikovatelné nebo platné jako součást těchto všeobecných obchodních podmínek. Jakákoliv povinnost náhrady škody společnosti bude zkrácena v poměru k spoluzavinění v cestujícího.
17. TRASA / PRÁVO NA ZMĚNU
17.1 Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout podle svého uvážení a/nebo podle uvážení
kapitána každé lodi (které nebude uplatňováno nepřiměřeně), zda nastane odklon od inzerované,
resp. normální trasy, plavba bude odložena nebo nastane dříve, plánované cílové přístavy budou
vynechány nebo změněny, bude zajištěna principiálně stejná přeprava jinou lodí, loď bude odvlečena
nebo se nechá odvléci či pomůže jiným lodím nebo provede podobné úkony, které jsou podle zvážení
společnosti a/nebo kapitána žádoucí či nezbytné pro bezpečnost cestujících, lodi a posádky. Za těchto
okolností není společnost vůči cestujícímu odpovědná ani zavázaná.
18. ODPOVĚDNOST CESTUJÍCÍHO
18.1 Cestující je během pobytu na palubě povinen poslouchat pokyny a nařízení kapitána a
důstojníků. Tímto cestující akceptuje a souhlasí s tím, že kapitán a důstojníci mají právo a autoritu z bezpečnostních nebo jiných zákonných důvodů zkontrolovat kteroukoli kajutu, osobu na palubě i její majetek a veškerá zavazadla.
18.2 Cestující tímto výslovně souhlasí s tím, že tuto kontrolu umožní.
18.3 Cestující musí před okružní plavbou absolvovat všechna potřebná očkování a musí vlastnit
veškeré jízdenky, platné pasy, víza, lékařská osvědčení a jiné doklady, které jsou potřebné pro
plánované cílové přístavy a výstup z lodi.
18.4 Každý cestující zaručuje, že je této cesty schopen po fyzické i duševní stránce.
18.5 Společnost a/nebo kapitán mají právo zabránit ve vstupu na loď nebo požadovat výstup z lodi
takového cestujícího, u kterého se jim to z důvodu jeho vlastní bezpečnosti, bezpečnosti ostatních
cestujících nebo lodi zdá být potřebné, nebo pokud by chování cestujícího mohlo podle odůvodněného názoru kapitána představovat nebezpečí či narušení pohodlí a zábavy ostatních cestujících na palubě.
18.6 Žádný cestující nesmí vzít s sebou na palubu nebezpečné zboží nebo výrobky nebo zvířata. Zvířata, která cestující vezme bez dovolení na palubu, mohou být vzata do úschovy a v nejbližším cílovém přístavu vysazena na pevninu na náklady cestujícího. Výjimkou z tohoto ustanovení jsou uznaní asistenční psi.
18.7 V případě, že některý cestující poruší nebo nedodrží předpisy tohoto článku 18., není společnost
odpovědná vůči žádnému cestujícímu a každý cestující má vůči společnosti a/nebo dopravci povinnost náhrady škody za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která by společnosti a/nebo dopravci nebo některému z jejích poskytovatelů služeb mohla nastat tímto porušením nebo nedodržením.
18.8 Chování cestujícího nesmí narušit ani omezit bezpečnost, klid a zábavu ostatních cestujících
na okružní plavbě.
18.9 Cestující nesmí bez písemného souhlasu společnosti a/nebo dopravce přinášet na palubu lodi střelné zbraně, munici, výbušniny nebo hořlavé, toxické, nelegální či nebezpečné zboží, předměty nebo látky.
18.10 Cestující ručí za jakoukoli škodu, která vznikne společnosti a/nebo dopravci a/nebo
jakémukoli poskytovateli služby, jež je součástí nabídky balíčku, tím, že cestující poruší své smluvní
povinnosti. Cestující je zejména odpovědný za veškerá poškození lodi nebo jejího zařízení a vybavení,
za zranění nebo ztráty jiných cestujících a třetích osob a také za všechny poplatky, pokuty nebo
náklady, které by společnost, dopravce nebo poskytovatel služeb mohli být povinni poskytnout
následkem přestupku cestujícího.
19. LETY
19.1 Lety na výchozí místo nebo z koncového místa okružní plavby společnost přikupuje u
renomovaných leteckých společností jako vedlejší službu. Společnost proto není schopna uvést
předem leteckou společnost a typ letadla pro příslušnou přepravu. Letenka je společností
rezervována předem, a proto nemůže být v případě storna za žádných okolností refundována.
Cestující je tedy v případě storna povinen zaplatit cenu letu bez ohledu na datum storna a ustanovení
o stornu pro okružní plavbu.
19.2 Cestující obdrží potvrzení časů a trasy letu se svými cestovními podklady, které mu budou
zaslány zhruba 10 dnů před odjezdem.
19.3 Za cesty v jiných dnech, než které byly zveřejněny v katalogu a/nebo na oficiální webové
stránce, nebo se zvláštním dopravcem či po zvláštní trase může být požadována vyšší cena. V
takovém případě bude cestující před rezervací příslušně informován.
19.4 Společnost není letecký dopravce ani letecká společnost podle The Civil Aviation
(Denied Boarding,Compensation and Assistance) Regulations 2005 /Nařízení o civilním letectví, Odepření nástupu na palubu, náhrady a pomoc) z roku 2005 (dále jen „nařízení 2005”). Tato ustanovení, určující povinnost vyplatit odškodnění, se vztahují výhradně na letecké dopravce či letecké společnosti a veškeré nároky, související se stornováním, zpožděním či odmítnutím letecké přepravy, musí být proto vzneseny u příslušného leteckého dopravce.
19.5 Společnost nenese odpovědnost podle „nařízení 2005“. Tato odpovědnost zcela náleží
leteckému dopravci a proto cestující musí veškeré nároky adresovat jemu. Cestující nesmí při
uplatňování svých práv podle „nařízení 2005“ poškozovat práva společnosti, vyplývající z těchto
rezervačních podmínek.
19.6 Jestliže společnost u letecké společnosti rezervuje pro cestujícího let a zpáteční let do
výchozího nebo cílového místa okružní plavby nebo z něj, bude informovat cestujícího o časech letů
na základě podkladů, poskytnutých leteckou společností a patřících k cestovním podkladům. Letový
plán slouží výhradně pro informaci. Cestující je povinen zajistit si příjezd na letiště s dostatečným předstihem tak, aby stihl odbavení a nástup do letadla. Je třeba respektovat, že za určitých okolností není možné vzít s sebou do kabiny letadla lékařské přístroje, ani je zde používat. Doporučujeme cestujícím, aby se ohledně této záležitosti informovali u letecké společnosti ještě před nástupem letu.
19.7 Jestliže lety nejsou součástí cestovní smlouvy, je cestující odpovědný obstarat si přímo u
letecké společnosti platnou letenku na let, který mu umožní včas dorazit na loď (včetně místního
transferu, který si musí rovněž zajistit cestující). Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost v
souvislosti s lety či transfery, organizovanými cestujícím.
20. STÍŽNOSTI
20.1 Cestující, kteří během okružní plavby zjistí vadu při plnění smlouvy, musí co nejdříve
písemně či jinou vhodnou formou informovat palubní personál. Jestliže personál není i přes
odpovídající snahu schopen daný problém vyřešit, je nutné nejpozději do 60 dní po ukončení plavby
poslat písemnou stížnost společnosti. Jestliže stížnost nebude předložena v této lhůtě, může to
negativně ovlivnit schopnost společnosti tuto stížnost vyřídit. Stížnosti, týkající se jiné součásti
nabídky balíčku, musí být neprodleně podány společnosti nebo poskytovateli služeb. Opomenutí
okamžitého sdělení lze hodnotit jako spoluvinu cestujícího na škodě (§ 1304 rakouského občanského
zákoníku ABGB).
20.2 Oznámení o poškození nebo ztrátě týkající se poškození nebo ztráty zavazadel nebo jiného majetku musí být dopravci předána před nebo při vylodění nebo, pokud nejsou zjevné, nejpozději 15 dnů po dnu vylodění.
20.3 Stížnosti na základě nařízení (ES) 1177/2010 týkající se dostupnosti, anulování a zpoždění musí být podány do 2 měsíců od poskytnutí služby, které se týkají. Dopravce se ve lhůtě jednoho měsíce vyjádří, zda je stížnost odůvodněná, byla zamítnuta nebo se ještě zpracovává. Konečné rozhodnutí bude sděleno do 2 měsíců. Cestující je povinen poskytnout společnosti informace potřebné ke zpracování stížnosti. Pokud cestující s rozhodnutím nesouhlasí, pak se může se stížností obrátit na místo v zemi přístavu nalodění příslušné pro vyřízení jeho stížnosti.
21. OCHRANA SPOTŘEBITELE
21.1 Níže uvedený pojistitel zajistí cestujícímu za organizátora cesty, že uhradí:
1. zaplacenou cenu cesty, jestliže nedojde k plnění cestovních služeb v důsledku platební
neschopnosti nebo zahájení konkursního řízení na majetek organizátora cest, a
2. nutně vynaložené náklady, které cestujícímu vzniknou v důsledku platební neschopnosti nebo
zahájení konkursního řízení;
Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland, Solmstrasse 27-37, 60486 Frankfurt
V případě dotazů se obraťte na oddělení pojištění kaucí, tel.: 0049 (0)69/7115-0; fax: 0049 (0)7115-3422
22. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
22.1 Cestující uzavřením smlouvy souhlasí se zjišťováním, zpracováním a užíváním osobních údajů
ze strany společnosti, obchodního zástupce nebo MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH, pokud jsou tyto
údaje potřebné pro poskytování sjednaných služeb.
22.2 Ze strany společnosti nedojde k prodeji, výměně ani jinému neoprávněnému používání
osobních údajů a informací o cestujícím. Společnost nepředá osobní údaje cestujícího třetím osobám,
ledaže cestující k tomu neudělí souhlas nebo ze zákona vyplývá povinnost společnosti takové
údaje vydat. Za třetí osoby se nepovažují externí poskytovatelé služeb společnosti, jako je například
peněžní ústav, zainteresovaný na základě způsobu platby, který si cestující zvolil.
22.3 Newsletter společnosti a informace o jejích produktech a službách se budou cestujícímu
Zasílány pouze tehdy, pokud si to výslovně přeje. Jestliže cestující, který souhlasil se zasíláním, si už
napříště nebude tyto informace přát, může odběr newsletteru či informací kdykoli zrušit. Na konci
každého emailu/newsletteru se nachází jasné upozornění na možnost zrušení odběru společně s
příslušným odkazem.
22.4 Cestující má právo požadovat kdykoli informace o údajích, které jsou ve společnosti uložené
u jeho osoby, a rovněž o případných příjemcích těchto údajů. Tyto informace se poskytují zdarma a
zásadně se posílají emailem, ve výjimečných případech (jestliže cestující nemá možnost přijetí) také
písemně. Žádost o poskytnutí informací se podává písemně s vlastnoručním podpisem a přiloženou
kopií cestovního pasu cestujícího na adrese MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH, Mariahilfer Straße
103/3/2, 1060 Wien.
22.5 Cestující má v rámci zákonných ustanovení právo kdykoli požadovat opravení, popř. vymazání
uložených údajů. Postačí e‐mail s těmito údaji: jméno, datum narození a emailová adresa cestujícího, zákaznické číslo nebo číslo rezervace poslední okružní plavby. E‐mail adresujte na mscvoyagesclub@msckreuzfahrten.at.
22.6 Cestujícímu je známo, že ochrana údajů při přenosech dat na internetu podle současného
stavu techniky ještě není rozsáhle zaručena. Zejména e‐maily nepředstavují zabezpečenou
komunikaci, protože přečtení obsahu nelze technicky vyloučit. V tomto směru cestující sám zajišťuje
bezpečnost údajů, které zasílá společnosti.
23. ZMĚNY SMLOUVY
23.1 Změny těchto všeobecných obchodních podmínek jsou platné pouze v písemné podobě a s
podpisem společnosti nebo po zveřejnění společností.
24. PŘEDPISY PRO KUŘÁKY
24.1 MSC Cruises S.A. respektuje přání a požadavky všech hostů. Postoje kuřáků a nekuřáků
pečlivě zvážila. V souladu s mezinárodními normami je kouření povoleno pouze ve speciálně
vyhrazených prostorách, které jsou opatřené zařízením na odsávání kouře a jsou rozmístěné na lodi.
24.2 Kouření zásadně není povoleno v místech, kde se podává jídlo a nápoje (bufety a restaurace),
v lodní nemocnici, v prostorách pro opatrování dětí, na chodbách, ve výtazích a foyer u výtahů,
společenských prostorách, kde se shromažďují hosté při bezpečnostním nácviku, vyloďování nebo
odjezdech na výlety, na veřejných toaletách nebo v barech poblíž míst, kde se podává jídlo.
24.3 V kajutách i na balkónech kajut je kouření zakázáno.
24.4 Kouření je dovoleno v minimálně v jednom baru na každé lodi a na jedné straně (označené
informačními cedulemi) ochozu hlavního venkovního bazénu v místech, kde jsou umístěny popelníky.
24.5 Házení nedopalků cigaret přes palubu je přísně zakázáno.
25. ODPOVĚDOST ZAMĚSTNANCŮ A SMLUVNÍCH PARTNERŮ
25.1 Tímto se považuje za výslovně sjednané, že žádný spolupracovník nebo agent společnosti
a/nebo dopravce, včetně kapitána a posádky příslušné lodi pro okružní plavby, nezávislých
subdodavatelů a jejich zaměstnanců a také pojišťoven těchto stran nemůže odpovídat za žádné okolnosti, jdoucí nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek, a že tyto strany mohou tyto
všeobecné obchodní podmínky uplatňovat ve stejné míře jako společnost a/nebo dopravce.
25.2 Výlety na pevninu pořádají nezávislí organizátoři a to i v případě, že je na palubě lodi pro okružní
plavby prodávají obchodní zástupci. Společnost nenese žádným způsobem odpovědnost za služby těchto nezávislých dodavatelů. Společnost jedná pouze jako agent za poskytovatele výletů na pevninu. Společnost nemá přímou kontrolu nad poskytovateli výletů na pevninu a jejich službami, a proto nemůže nést žádnou odpovědnost za ztráty, škody či zranění cestujícího, vzniklé v důsledku
nedbalosti nebo jiných důvodů ze strany poskytovatele výletů na pevninu. Společnost vynaloží při
výběru renomovaných poskytovatelů výletů na pevninu příslušnou svědomitost a pečlivost. Při
hodnocení služeb na/nebo odpovědnosti poskytovatelů výletů na pevninu platí tuzemské zákony a
předpisy. Výlety na pevninu se řídí všeobecnými obchodními podmínkami příslušného poskytovatele včetně v nich obsažených omezení ručení.
Případné ručení společnosti nikdy nepřesahuje ručení poskytovatele výletů na pevninu.
26. PRÁVO A JURISDIKCE
26.1 Cestovní smlouva uzavřená mezi cestujícími, kteří provedli rezervaci v Rakousku, a
organizátorem cest MSC Cruises S.A. se řídí rakouským právem. Výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny spory z a/nebo v souvislosti s touto cestovní smlouvou (včetně sporů týkajících se jejího výkladu), jejíž všeobecná ustanovení jsou její nedílnou součástí, je Obchodní soud Vídeň, pokud to je – zejména podle § 14 zákona o ochraně před výpovědí (KSchG) – přípustné.
spory, vyplývající z interpretace či aplikace sjednané cestovní smlouvy nebo s ní související, jejíž všeobecná ustanovení představují nedílnou součást, je Obchodní soud Vídeň.
27. OMYLY, DOPLNĚNÍ, CHYBY A ZMĚNY
27.1 Navzdory pečlivé kontrole může po dojít ke změnám a úpravám těchto všeobecných
obchodních podmínek i poté, co byly dány do tisku. Žádáme cestující, kteří provedli rezervaci u obchodního zástupce, aby si nechali doručit aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek nebo do nich nahlédli na oficiální webové stránce, neboť příslušná smlouva o okružní plavbě se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době rezervace.
27.2 Pokud některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou nebo budou neplatná, pak tím nebude dotčena platnost zbývajících ustanovení. Nepřípustné nebo neplatné ustanovení je třeba nahradit takovým právoplatným ustanovením, které bude nejvíce odpovídat účelu neplatného ustanovení. To platí analogicky také pro zaplnění mezer, přičemž je třeba vzít v úvahu, jakou úpravu by smluvní strany byly bývaly přijaly, pokud by o neplatnosti či neúplnosti ustanovení věděly.
Stav k lednu 2017, vydání katalogu 2018/2019

 

1. Příslušná pravidla a předpisy
1.1 Vzhledem ke smlouvě o prodeji zájezdu, včetně prodeje plaveb, se rozumí, že tato smlouva je nejenom upravena
všeobecnými podmínkami stanovenými v tomto dokumentu, ale také všemi dalšími podmínkami, které jsou zahrnuty
v prospektech, propagačních letácích, katalozích a dalších podkladech pořadatele, které pořadatel zákazníkovi poskytne.
1.2 Uvedená smlouva bude také podřízena italskému právu v souladu se závaznými zákony a předpisy vydanými na
ochranu práv spotřebitele (nařízení č. 90/314/EEC a italské zákonodárné nařízení č. 206 z 6. 9. 2005), italskému
zákoníku pro regulaci turismu a turistického trhu (zákonodárnému nařízení č. 79 z 23. 5. 2011, dále „Turistický
kodex“), státním a mezinárodním zákonům týkajících se jednotlivých poskytovaných služeb v turistické oblasti.
1.3 Jednotlivé body těchto všeobecných podmínek budou chápány jako nezávislé jedna na druhé. Z tohoto důvodu
úplná nebo částečná neplatnost jednotlivého bodu nebo odstavce nebude způsobovat neplatnost ostatních bodů a
odstavců, které jsou zahrnuty v uvedených všeobecných smluvních podmínkách.
2. Uzavření smlouvy
2.1 Rezervační požadavky musí být vyhotoveny na příslušném formuláři (možné také v elektronické formě), jehož
každá část musí být vyplněna a tento formulář musí být podepsán zákazníkem.
2.2 Pro všechny právní účely se tímto rozumí, že zájezdy prodávané přes internet (online) jsou v plné platnosti zákona
prodávány v Itálii, a že příslušné smlouvy jsou uzavírány v Itálii.
2.3 Přijetí rezervace podléhá dostupnosti míst, což znamená, že rezervace je dokončena následným uzavřením smlouvy
až ve chvíli, kdy je potvrzena ze strany pořadatele (potvrzení může být provedeno online), a podléhá podmínce
zaplacení zálohy zákazníkem, zmíněné v odstavci 3.1.
2.4 Speciální nabídky, anebo v jakémkoliv případě ty nabídky, které předpokládají výhodné podmínky odchylující se od
těch, které jsou zveřejněny v katalozích, podléhají časovým omezením a dostupnosti v souladu s podmínkami, které
stanovuje pořadatel, a ten má v této věci absolutní rozhodovací právo.
2.5 Cestovní kancelář/agentura, která vlastní řádné oprávnění, jedná jako zástupce zákazníka, a podle článku 33
paragrafu 1b) Turistického kodexu může zákazníkovi vydat kopii smlouvy pouze po obdržení potvrzení od pořadatele,
jak je uvedeno ve výše uvedeném odstavci 2.3.
2.6 V případě jedné rezervace pro více než jednu osobu, která je v samotné rezervaci uvedena, se rozumí, že osoba,
která rezervaci provádí, zaručuje, že je oprávněna zastupovat všechny uvedené osoby, a že v jakémkoliv případě
zaručuje, že všechny smluvní závazky budou dodrženy ostatními osobami uvedenými v rezervaci.
2.7 Rezervace nezletilými osobami nebudou přijaty. Podle předchozího odstavce 2.6 rezervace pro nezletilé osoby musí
být provedeny jejich zákonnými zástupci, opatrovníky nebo jinými dospělými osobami, které mají potřebná oprávnění,
a budou přijaty pouze tehdy, pokud budou nezletilé osoby cestovat v doprovodu minimálně jednoho z rodičů nebo další
dospělé osoby, která přebere veškerou odpovědnost za uvedenou nezletilou osobu.
2.8 Jelikož lodě nejsou vybaveny pro asistenci během těhotenství nebo porodu, nemohou být přijaty rezervace pro
zákazníky, kteří budou předpokládaným dnem odjezdu ve 24. nebo vyšším týdnu těhotenství. Všechny těhotné ženy
musí při nalodění předložit osvědčení od lékaře (v angličtině), které potvrzuje dobrý zdravotní stav těhotné ženy a jejího
dítěte, předpokládané datum porodu a způsobilost těhotné ženy zúčastnit se plavby. Lodní společnost není v žádném
případě odpovědná za jakékoliv události, které se přihodí během zájezdu nebo po jeho skončení a které vzniknou na
základě těhotenství nebo v souvislosti s ním.
2.9 Děti, které nedosáhnou 6 měsíců věku do 1. dne plavby, se nemohou účastnit plavby. Minimální věk
pro plavby delší než 15 dnů a transatlantické plavby je 12 měsíců.
2.10 Lodě mají omezené množství kajut přizpůsobených postiženým osobám a ne všechny části a vybavení lodí jsou
zpřístupněny postiženým osobám a/nebo specificky vybaveny k tomu, aby takovýmto osobám poskytly patřičnou
pohostinnost. Z tohoto důvodu budou rezervace pro postižené osoby přijímány s ohledem na tato omezení, a pokud
bude nutno, mohou požadovat přítomnost doprovázející/pečující osoby, která bude schopna postižené osobě asistovat
podle potřeby v souladu s Evropským nařízením č. 1177/2010.
2.11 Každý zákazník má v momentě uzavírání smlouvy povinnost informovat pořadatele o jakýchkoliv možných
tělesných nebo duševních nezpůsobilostech, které by mohly vyžadovat speciální druhy péče nebo asistence. Nebudou
přijímány žádné rezervace pro zákazníky, kteří jsou v takovém fyzickém nebo duševním stavu, že by se kvůli tomu
stala jejich účast na okružní plavbě neuskutečnitelnou nebo nebezpečnou pro ně samotné nebo ostatní, nebo kteří
vyžadují způsoby péče nebo asistence, které není možno na palubě lodi zajistit.
2.12 Podrobnosti týkající se okružní plavby, které nejsou uvedeny ve smluvní dokumentaci, v katalozích,
na webové stránce Costa Crociere nebo v dalších komunikačních prostředcích, budou v souladu s ustanoveními
Turistického kodexu dodány pořadatelem zákazníkovi včas před započetím cesty.
2.13 Pořadatel si vyhrazuje právo se od těchto všeobecných podmínek odchýlit u zvláštních kategorií smluv (např. pro
skupiny nebo incentivní zájezdy) a akčních nabídek dle článku 2.4, pro které budou platné speciálně určené podmínky.
Přidělení vyšší kategorie lodní společností, než která byla zákazníkem zakoupena a garantována a/nebo na základě
akční nabídky, neopravňuje cestujícího čerpat výhody a práva spojená s touto kategorií.
2.14 Zákazník je před uzavřením smlouvy povinen se podrobně seznámit se zdravotní a bezpečnostní situací ve všech
destinacích plavby; uzavření smlouvy zahrnuje uvědomění si těchto podmínek a přijetí jakýchkoliv případných
rizikových faktorů.
3. Platba
3.1 V okamžiku uzavírání smlouvy musí být zaplacena záloha ve výši minimálně 25% z celkové ceny zájezdu.
Doplatek ceny musí být zaplacen nejpozději 30 dnů před odjezdem. V případě smluv uzavíraných v kratší době než 30
dnů před odjezdem musí být úhrada zájezdu provedena v plné výši jednorázovou platbou.
3.2 Důsledkem nezaplacení dlužné částky výše zmíněných plateb v určených termínech bude zrušení smlouvy
v souladu s článkem 1456 italského občanského zákoníku a v souladu se smluvní klauzulí o urychleném řešení, kterým
je vyřešení takovéto situace zákonným vyrovnáním všech následných škod způsobených pořadateli.
3.3 Lodní lístek/cestovní dokument, který opravňuje zákazníka vstoupit na palubu lodi, bude doručen zákazníkovi po
zaplacení doplatku celkové ceny a pokud lodní společnosti nahlásil následující informace: datum a místo narození
cestujícího a údaje o cestovním dokladu (číslo, datum a místo vystavení, platnost pasu).
3.4 Platby prostřednictvím cestovních kanceláří budou považovány za obdržené pouze v případě, že příslušné částky
byly fakticky převedeny pořadateli.
4. Ceny
4.1 Ceny zahrnují služby výslovně uvedené na webových stránkách a v cestovní smlouvě podepsané zákazníkem.
Ceny uvedené na webových stránkách a v katalogu nezahrnují servisní poplatky. Tato částka je uvedena na webových
stránkách a v katalogu v poznámkách vypsaných pod cenami za plavbu. Servisní poplatky budou vyúčtovány na konci
plavby podle počtu dnů strávených na palubě lodi. Zákazník může být také požádán o úhradu následujících částek: (i.)
50 EUR v případě žádosti o změnu cestujícího, jak je uvedeno níže v článku 7; (ii.) 50 EUR v případě odstoupení
minimálně 60 dnů před odplutím, jak je uvedeno níže v článku 6.4, u balíčků 30% v případě odstoupení nejpozději 90
dnů před odplutím; (iii.) 50 EUR v případě změny v rezervaci požadované minimálně 60 dnů před odplutím týkající se
data odplutí a trasy.
4.2 U každé plavby je k dispozici omezené množství kajut za cenu uvedenou v katalogu.
4.3 Ceny se mohou změnit až do 20 dnů před datem odplutí v důsledku zvýšení následujících položek po datu
zveřejnění programu: (i) nákladů za leteckou přepravu, (ii) nákladů za námořní palivo, (iii) daní a poplatků za služby
zahrnuté v balíčku, včetně nalodění, vylodění, kotvení v přístavu a leteckých tax. Cena balíčku se může měnit
následovně:
-v případě situace (i) týkající se letecké přepravy bude změna vycházet z rozdílu mezi přepravními náklady
vypočítanými podle parametrů uvedených v poznámce v zápatí těchto všeobecných podmínek a aktuálními náklady
v den odplutí;
-v případě situace (ii) nebude cena plavby zvýšena, pokud dojde ke zvýšení ceny paliva o méně než 10%. Při zvýšení
ceny paliva o 10% bude cena plavby navýšena o 3% (vyjma letů, transferů, přístavních poplatků, servisních poplatků a
registračních poplatků). Toto zvýšení bude uplatněno ve stejné míře vůči všem cestujícím a na všechna data odplutí
příslušné plavby.
-v případě situace (iii) bude uplatněno zvýšení celkové částky daní a poplatků.
Pokud by mohly nastat podmínky v souladu s italským legislativním nařízením 257/2010, týkající se obchodování
s emisemi (Emission Trading Scheme, ETS – uhlíková daň), daň účtovaná zákazníkovi přepravcem za každý charterový
let se bude odvíjet od množství leteckého paliva spotřebovaného za každé místo v letadle a cestu [A], násobeného
průměrnou tržní hodnotou emisí, zveřejněnou přepravcem za uplynulý měsíc, n-1 [B], násobeno koeficientem 3,15 [C].
Množství spotřebovaného paliva připadajícího na každého zákazníka dle přepravce je následující:
Délka letu; Destinace; Palivo (na osobu)
Do 2 hodin; Evropa, Baleáry, Tunisko; 0,0701
2 až 3 hodiny; Řecko, Turecko; 0,0968
3 až 4 hodiny; Izrael, Portugalsko, Rusko; 0,1380
4 až 5 hodin; Kanárské ostrovy, Egypt, Jordánsko; 0,1555
5 až 7 hodin; Kapverdy, Spojené arabské emiráty; 0,2440
7 až 8 hodin; Keňa, Tanzánie; 0,3914
8 až 9 hodin; Dominikánská republika, Guadeloupe, Jamajka; 0,4392
9 až 10 hodin; Brazílie, Maledivy, Madagaskar; 0,4769
10 až 11 hodin; Kuba; 0,5022
přes 11 hodin; Japonsko, Mexiko; 0,5307
Příklad: let na Guadeloupe, předpokládaná tržní hodnota uhlíkové daně ETS = 6,90 EUR: 0,4392 tun [A] x 6,90 EUR
[B] x koeficient 3,15 [C] = 9,55 EUR za zpáteční cestu (přibližně 4,77 EUR za jednu cestu).
4.4 Ceny jsou uvedeny za jednu osobu při obsazenosti kajuty dvěma osobami. Nicméně pokud se zákazník stane pouze
jediným cestujícím v kajutě v důsledku odstoupení od smlouvy nebo zrušení ostatními cestujícími v kajutě, pak bude
aplikován příplatek za využití kajuty jednou osobou.
5. Změny ze strany pořadatele
5.1Pokud bude pořadatel nucen před odplutím provést jakékoli podstatné změny v jednom nebo více bodech smlouvy,
včetně ceny, bude zákazník v souladu s článkem 4.1 Turistického kodexu neprodleně písemně informován o příslušné
změně.
5.2 Zákazník, který odmítne přijmout změnu podle článku 5.1, bude mít právo k odstoupení od smlouvy bez nutnosti
platit stornovací poplatky a rovněž bude mít právo na zaopatření uvedená v článku 6.1.
5.3 Pokud zákazník neoznámí pořadateli /příslušné cestovní kanceláři svoje rozhodnutí během 2 pracovních dnů od
obdržení informace o změně, bude změna považována za přijatou.
5.4 Pokud není pořadatel po odplutí schopen dodat podstatnou součást služeb stanovených ve smlouvě
(z důvodů jiných, než zaviněných samotným zákazníkem), připraví náhradní řešení, které bude slučitelné s technickými
a bezpečnostními požadavky okružní plavby, a to bez jakéhokoliv cenového doplatku ze strany zákazníka, nebo bude
zákazník jinak odškodněn za rozdíl mezi původně předpokládanými službami a službami skutečně poskytnutými, navíc
k poskytnutí náhrady za škody.
5.5 Pokud nebude možné náhradní řešení, anebo pokud bude řešení pořadatele zákazníkem odmítnuto z pádných,
opodstatněných a prokázaných důvodů, pořadatel obstará, a to bez doplatků ze strany zákazníka, způsob dopravy
rovnocenný původně předpokládanému do místa odplutí, nebo do jiného místa, na kterém se bude možno dohodnout, a
uhradí zákazníkovi z toho plynoucí rozdíl mezi službami původně předpokládanými a skutečně poskytnutými až do
jejich předčasného návratu.
5.6 V souladu s článkem 40 Turistického kodexu může pořadatel přezkoumat a upravit stanovenou prodejní cenu
zájezdu.
5.7 V případě zvýšení ceny nesmí toto zvýšení přesáhnout 10% z původní ceny.
5.8 Pokud zvýšení ceny přesáhne procento uvedené v bodě 5.7, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a obdržet
odškodnění za jakoukoliv částku již zaplacenou jiné straně.
5.9 V žádném případě nemůže být cena zvýšena 20 a méně dnů před termínem odplutí.
6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
6.1 V souladu s článkem 42 Turistického kodexu může zákazník odstoupit od smlouvy, aniž by platil stornovací
poplatky, za okolností uvedených v předešlém odstavci 5 nebo pokud bude zájezd zrušen před odplutím z jakéhokoliv
důvodu, který nelze připsat na vrub zákazníka. V tomto případě, pokud zákazník odstoupí od smlouvy, bude mít právo
na přijetí jiného zájezdu stejné nebo vyšší hodnoty bez příplatků nebo vybrat si zájezd nižší hodnoty s náhradou za
cenový rozdíl nebo na peněžní náhradu ceny, kterou již v době odstoupení zaplatil, během sedmi pracovních dnů od
odstoupení nebo zrušení.
6.2 V případech uvedených v předchozí části tohoto bodu bude mít zákazník právo na odškodnění za všechny další
škody, které utrpěl zrušením smlouvy.
6.3 Článek 6.2 nelze uplatnit, pokud zrušení zájezdu bylo způsobeno nedosažením požadovaného minimálního počtu
účastníků a zákazník byl písemně informován alespoň 20 dnů před plánovaným odplutím, nebo je následkem
nepředvídatelných a nekontrolovatelných okolností, což neplatí v případě overbooking (lodní společnost přijme na
danou plavbu více rezervací než je skutečná kapacita).
6.4 Zákazník, který odstoupí od smlouvy z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v předešlé části tohoto bodu, bude
muset zaplatit níže uvedené storno poplatky:
Plavba kolem světa a její části
15 % z ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení nejpozději 90 dnů před odplutím,
25 % z ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 89 až 45 dní před odplutím,
40 % z ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 44 až 28 dní před odplutím,
60 % z ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 27 až 20 dní před odplutím,
80 % z ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 19 až 12 dní před odplutím,
100% ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 11 dní nebo méně před odplutím nebo v den odplutí.
Ostatní plavby
50 Euro na osobu, pokud ohlásí odstoupení nejpozději 60 dnů před odplutím;
20% z ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 59 až 45 dní před odplutím;
30% z ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 44 až 30 dní před odplutím;
50% z ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 29 až 15 dní před odplutím;
75% z ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 14 až 6 dní před odplutím;
100% ceny zájezdu, pokud ohlásí odstoupení 5 dní nebo méně před odplutím nebo v den odplutí.
6.5 V případě zrušení, na které se vztahuje pojistka sjednaná u lodní společnosti Costa, musí být ohlášení pořadateli
provedeno ve stejném čase jako ohlášení pojišťovně. Případné rozdíly mezi částkami, které dluží zákazník dle
předešlého odstavce 6.4, a těmi, které budou zaplaceny pojišťovnou, budou hrazeny zákazníkem.
6.6 V případě odmítnutí využít leteckou dopravu zakoupenou společně s plavbou budou uplatněna penále a další sankce
uvedené ve všeobecných smluvních podmínkách letecké společnosti a/nebo ve smlouvě o letecké přepravě.
7. Náhrady
7.1 Zákazník, který objektivně nemůže čerpat zájezd, může být nahrazen jinou osobou, a to vždy
za předpokladu, že:
a) pořadatel je informován písemně do 4 pracovních dnů před stanoveným odjezdem a zároveň mu jsou dodány všechny
údaje o náhradní osobě;
b) neexistují žádné zabraňující okolnosti s ohledem na cestovní pas, víza, lékařská potvrzení, hotelové ubytování,
přepravní služby a další okolnosti, které by znemožňovaly využití zájezdu náhradní osobou stejným způsobem, jakým
měl být tento využit odstupujícím zákazníkem;
c) osoba nahrazující odstupujícího zákazníka zaplatí pořadateli částku uvedenou v níže uvedeném odstavci 7.2 a
v případě zájezdu zahrnujícího letenky všechny poplatky za náhradu vyúčtované leteckou společností.
7.2 Zákazník zaplatí poplatek 50 Euro na osobu za administrativní náklady. Také bude společně s náhradní osobou
odpovědný za zaplacení dlužné částky z ceny, a také za zaplacení částky uvedené pod písmenem c) předchozího
odstavce 7.1.
7.3 Cestovní dokument je přenosný pouze v případě náhrady dle smlouvy a v souladu s předchozími odstavci.
7.4 Na právo náhrady zákazníka dle předchozích odstavců se vztahují výjimky a omezení stanovené
v předpisech, zvláště s odkazem na bezpečnostní předpisy vztahující se na jednotlivé služby tvořící část zájezdu.
7.5 Náhrada z jakýchkoli jiných důvodů než z důvodu objektivní nemožnosti zákazníka čerpat zájezd, anebo náhrada, o
které byl pořadatel informován po lhůtě uvedené v odstavci 7.1, se bude rovnat odstoupení zákazníka od smlouvy a ze
strany náhradní osoby bude nutná nová rezervace s tím, že odstupující zákazník musí zaplatit storno poplatky uvedené
v odstavci 6.4, a že náhradní zákazník bude muset zaplatit celou cenu.
8. Neplnění ze strany pořadatele
8.1 Pokud pořadatel před odjezdem z jakéhokoliv důvodu, kromě důvodů připsatelných zákazníkovi samotnému,
informuje zákazníka o zrušení zájezdu, který je předmětem smlouvy, potom musí pořadatel v rámci možností nabídnout
zákazníkovi náhradní zájezd. Zákazník má tímto právo buď na využití náhradního zájezdu, anebo být odškodněn dle
ustanovení v následujících odstavcích. Náhradní zájezd nabízený pořadatelem musí mít stejnou hodnotu jako ten
zrušený nebo hodnotu vyšší; pokud není pořadatel schopen nabídnout náhradní zájezd stejné nebo vyšší hodnoty,
zákazník má právo na náhradu rozdílu ceny.
8.2 Pořadatel, který zájezd zruší podle článku 33, písmeno e) italského zákonodárného nařízení 206/2005, zaplatí
zákazníkovi dvojnásobek částky, kterou zákazník pořadateli zaplatil, s výjimkou případů nepředvídatelných a
nekontrolovatelných okolností nebo nedostatku minimálního počtu účastníků, a také v případech, kdy zákazník
nepřijme náhradní zájezd nabídnutý pořadatelem. V žádném případě nebude vrácená částka větší než dvojnásobek
částky, kterou zákazník dluží dle ustanovení v odstavci 6.4 v den vrácení částky. V případě, že bude zájezd zrušen
45/59 dnů před odplutím, pořadatel odškodní zákazníka částkou, kterou zákazník zaplatil a pořadatel fakticky obdržel.
8.3. Ve výše zmíněných případech nepředvídatelných a nekontrolovatelných okolností nebo nedostatku minimálního
počtu účastníků (pokud pořadatel oznámil tuto skutečnost alespoň 20 dnů před odplutím), a také v případech, kdy
zákazník nepřijme náhradní zájezd nabídnutý pořadatelem, získává zákazník právo k navrácení částky, kterou skutečně
zaplatil, během 7 pracovních dnů od zrušení.
9. Povinnosti zákazníka
9.1 Zákazník musí vlastnit cestovní pas nebo jiný platný dokument pro všechny země zahrnuté do plánu cesty
v závislosti na jeho státním občanství, a také turistická víza, povolení k pobytu a lékařská osvědčení, která by mohla být
eventuálně vyžadována. Pokud není stanoveno jinak, informace, které jsou s tímto ohledem uvedeny v katalogu, se
vztahují na zákazníky se státním občanstvím země, ve které je katalog vydáván.
9.2 Zákazník se také musí chovat tak, aby neohrožoval bezpečnost nebo nerušil klid a požitek z okružní plavby
ostatních zákazníků, musí dodržovat všeobecná pravidla opatrnosti a pozornosti, dodržovat všechny instrukce vydané
pořadatelem, a také dodržovat administrativní a zákonná opatření a ustanovení týkající se cesty.
9.3 Zákazník nesmí bez písemného souhlasu pořadatele na palubu lodi brát obchodní zboží, živá zvířata, zbraně,
střelivo, výbušniny, nebo hořlavé, toxické nebo nebezpečné látky. Zákazník rovněž nesmí přinést na palubu lodě a/nebo
využívat následující druhy předmětů: žehličky, topná tělesa, ohřívače vody, elektrické ohřívače, vysoušeče vlasů,
vařiče, atd.
9.4 Zákazník bude odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou pořadateli z důvodu neplnění výše uvedených závazků.
Zákazník bude zejména odpovědný za škody způsobené lodi nebo jejímu nábytku a vybavení, za škody způsobené
ostatním zákazníkům a třetím stranám, a také za všechny postihy, pokuty a náklady vyúčtované pořadateli v důsledku
chování zákazníka přístavem, celním úřadem, zdravotním zařízením nebo jinou organizací jakékoli země, která je
zahrnutá v okružní plavbě.
9.5 Zákazník poskytne pořadateli všechny dokumenty, informace a další materiály, které vlastní, a které by mohly být
nezbytné k jednání v jeho zastoupení, s ohledem na třetí strany odpovědné za jakékoli škody utrpěné klientem. Klient
bude zodpovědný pořadateli v případě jakéhokoli porušení tohoto práva jednat v jeho zastoupení.
9.6 Zákazník musí dodat pořadateli všechny informace potřebné k tomu, aby pořadatel mohl naplnit závazky týkající se
bezpečnosti, a především závazky uvedené v nařízení č. 98/41/EC a v ministerském výnosu
z 13. 10. 1999. Shromažďování informací (včetně fotografií) a jejich zpracování bude uskutečněno v souladu s pravidly
nařízení EC 95/46/CE a zákonodárného nařízení č. 196 z 30. 6. 2003.
9.7 Zákazník je povinen zúčastnit se cvičného poplachu a všech instruktáží pro zákazníky, které pořadatel organizuje na
palubě lodi. V případě, že klient nesplní tyto požadavky, může kapitán v souladu s článkem 186 Italského plavebního
kodexu a ustanovením níže uvedeného odstavce 10.2 přijmout jakákoliv opatření, která bude považovat za nezbytná,
včetně vylodění zákazníka.
10. Pravomoci kapitána
10.1 Kapitán lodi má plná práva postupovat bez pilota, odtahovat ostatní lodě a pomáhat jim za jakýchkoliv okolností,
odklonit se od normální trasy, vplout do jakéhokoli přístavu (bez ohledu na to, zda je v itineráři plavby) a přepravit
zákazníka a jeho zavazadla na jinou loď v průběhu cesty.
10.2 Zákazník podléhá disciplinární pravomoci kapitána lodi s ohledem na bezpečnost lodi a bezpečnost plavby. To
znamená, že zákazník musí vyhovět všem pokynům a příkazům, které obdrží v tomto smyslu na lodi, včetně těch, které
se týkají pokynů a cvičného poplachu dle odstavce 9.7.
Pokud není podle kapitánova názoru zákazník schopen z jakéhokoli důvodu pokračovat v cestě, nebo ohrožuje zdraví a
bezpečnost lodi, její posádky nebo dalších zákazníků, anebo pokud chování zákazníka ohrožuje požitek z okružní
plavby ostatních zákazníků, má kapitán výhradní pravomoc, v závislosti na jednotlivých případech,
a) zabránit zákazníkovi nastoupit na loď, b) vylodit zákazníka v kterémkoliv přístavu během cesty, c) zabránit
zákazníkovi vystoupit na pevninu během cesty, d) odmítnout zákazníkovi přístup do určitých částí lodi nebo zakázat
zákazníkovi účastnit se určitých činností na lodi. Podobná opatření mohou být automaticky uskutečněna v mezích
pravomocí stanovených zákonem nebo smlouvou leteckými přepravci nebo jinými poskytovateli služeb, a pořadatel
nebude s ohledem na takovéto případy nijak odpovědný.
10.3 Pořadatel a kapitán lodi mají výhradní právo vykonat jakékoli nařízení, které vydá vláda nebo orgán jakéhokoli
státu, nebo které budou vydány subjekty, které jednají nebo deklarují, že jednají jménem a se svolením vlády nebo
orgánu státu, nebo které budou vydány jakýmikoli jinými subjekty, které na základě pojištění lodi proti riziku války
mají právo takováto nařízení nebo instrukce vydávat. Žádná opatření nebo vynechání provedená pořadatelem nebo
kapitánem lodi při výkonu těchto nařízení nebo instrukcí, nebo v důsledku takovýchto nařízení nebo instrukcí, nebudou
považována za neplnění smlouvy. Vylodění zákazníků a zavazadel v souladu s takovými nařízeními nebo instrukcemi
zbavuje pořadatele jakékoli odpovědnosti
za pokračování v cestě nebo za dopravu zákazníků zpět do jejich země.
11. Záruky a zadržení
Pořadatel má právo zadržet zavazadla nebo další majetek zákazníků a použít jej jako zástavu za zaplacení jakýchkoli
dlužných částek ze strany zákazníka za zboží a služby pořízené na lodi.
12. Ubytování na lodi nebo v hotelech
12.1 Pořadatel má právo přidělit zákazníkovi jinou kajutu, než která mu byla původně přidělena za předpokladu, že
bude stejné kategorie.
12.2 Pokud je ubytování v hotelu zahrnuto v zájezdu a pokud neexistuje oficiální klasifikace hotelu, bude přiděleno
hotelové ubytování přiměřeně stejné hodnoty podle klasifikačního systému používaného v Itálii.
13. Odpovědnost pořadatele
13.1 Pořadatel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou zákazníkovi úplným nebo částečným neplněním služeb
smluvně ujednaných, ať již jsou tyto služby poskytovány pořadatelem nebo třetí stranou poskytující služby. Pořadatel
nebude považován za zodpovědného, jestliže je škoda způsobena jednáním zákazníka (včetně jakéhokoli podněcování
vycházejícího od zákazníka během poskytování turistických služeb), nebo třetí stranou, která nebyla zapojena do
poskytování služeb dle podmínek této smlouvy, nepředvídatelnými nebo nekontrolovatelnými okolnostmi nebo
jakýmikoli dalšími okolnostmi, které pořadatel nemohl předvídat nebo nebyl schopen vyřešit při řádném profesionálním
jednání.
13.2 Všechna zproštění, omezení odpovědnosti, oprávnění a námitky, které mohou být uplatněny pořadatelem dle této
smlouvy, jsou také rozšířeny na všechny subjekty, které jsou (nebo za ně mohou být považovány) zaměstnanci
pořadatele nebo jeho asistenti, zástupci, subdodavatelé nebo poradci pořadatele jakéhokoli typu nebo z jakéhokoli
důvodu, a také pojišťovny pořadatele.
13.3 Pořadatel není odpovědný vůči zákazníkovi za neplnění ze strany cestovní kanceláře/agentury nebo dalších
zprostředkovatelů zahrnutých v ustanoveních smlouvy.
13.4 Pokud pořadatel zaplatil zákazníkovi odškodné, pak pořadatel přebírá práva zákazníka a oprávnění přijmout
opatření vůči odpovědným třetím stranám.
14. Omezení odškodnění
14.1 V žádném případě nesmí být odškodnění dlužné pořadatelem větší než kompenzace náhrad škod a jejich omezení
předepsané Evropskými předpisy č. 329/2009 a italskou a mezinárodní legislativou, které se vztahují na výkony spojené
s neplněním, kterým byla škoda způsobena.
14.2 Pokud je pořadatel také stavitelem a/nebo majitelem a/nebo provozovatelem a/nebo nájemcem lodě použité pro
plavbu, předpisy týkající se omezení odškodnění nebo případně příslušných Evropských předpisů č. 392/2009 a
následných dodatků zůstávají v platnosti.
15. Výlety
15.1 Výlety podléhají všeobecným smluvním podmínkám místních provozovatelů, kteří poskytují příslušné služby, a
příslušným národním zákonům a usnesením.
15.2 Ceny a trasy výletů publikovaných v katalogu mají čistě oznamovací charakter a mohou podléhat změnám. Časové
řády a trasy výletů mohou podléhat změnám jak v souvislosti s vnějšími okolnostmi (jako např. počasí, stávky,
zpoždění dopravy, atd.), tak změnám v souvislosti s provozními potřebami poskytovatelů služeb.
15.3 V případě zrušení výletu z technických důvodů, nebo z důvodů nepředvídatelných a nekontrolovatelných okolností
nebo nedostatku minimálního počtu účastníků, lodní společnost Costa Crociere zákazníky odškodní v hodnotě, která je
poskytnuta místním provozovatelem.
15.4 Pokud není stanoveno jinak, na výletech jsou používána vozidla, která nejsou specificky uzpůsobena postiženým
osobám. Nicméně na základě požadavku zákazníka může Costa nabídnout výlet vhodný pro postižené osoby. Výlety
pro zákazníky s lehkým postižením (chodící s obtížemi) jsou řádně označeny. Každopádně je doporučeno, aby si
zákazník před zakoupením výletu zjistil informace o dostupnosti výletu na webových stránkách, v katalogu nebo ve své
rezervaci.
15.5 Pro určité typy výletů mohou být aplikovány speciální podmínky, požadavky nebo nařízení, v závislosti na
podmínkách, které se vztahují na specifické okolnosti (např. použití dopravního prostředku řízeného samotným
zákazníkem).
16. Letecká přeprava
16.1 Smlouva o letecké přepravě mezi zákazníkem a příslušnou leteckou společností vzniká vystavením letenky nebo
jiného cestovního dokumentu na jméno zákazníka a je zákazníkem přijata.
16.2 Pokud se týká jakékoliv letecké přepravy, Costa Crociere na sebe nebere úlohu nebo způsobilost jakožto dopravce,
neboť tuto úlohu na sebe přebírá výhradně příslušná letecká společnost (a/nebo zástupci pověření jednat jejím jménem)
společně se všemi příslušnými riziky a odpovědností, které tudíž nemohou být žádným způsobem připisovány
společnosti Costa Crociere, ani přímo ani zprostředkovaně. Práva zákazníků vycházející ze smlouvy o letecké přepravě
a příslušných předpisů (Montrealská úmluva z 28. května 1999, nařízení EC č.889/2002 a platné národní předpisy),
včetně práva na náhradu škod v případě úmrtí nebo osobního poranění, jsou z tohoto důvodu omezena na vztah mezi
zákazníkem a leteckou společností. Letecká společnost je výhradně odpovědná za závazky podle nařízení EC č.
785/2004.
16.3 Pokud není právoplatná letenka připojena k dokumentům dodaným zákazníkovi společností Costa Crociere, musí
si ji zákazník vyžádat přímo u letecké společnosti. Letecká společnost zaručuje existenci příslušné letenky, její zadržení
pouze z logistických důvodů, její soulad s příslušnými předpisy a její okamžitou a bezpodmínečnou dostupnost
zákazníkovi, na vlastní náklady a vlastní odpovědnost, pod podmínkou, že letecká společnost vystavila stejné záruky
také společnosti Costa Crociere.
16.4 Povinnosti požadované nařízením EC č. 261/2004 platí výhradně pro operující leteckou společnost, jak je uvedeno
v příslušném nařízení, a v tomto ohledu společnost Costa Crociere jakožto pořadatel a ani z jakéhokoli jiného důvodu
na sebe nepřebírá žádnou odpovědnost. Jakékoli stížnosti, které by zákazník mohl mít podle nařízení EC č.261/2004,
musí být tedy adresovány operující letecké společnosti. Při uplatnění svých práv vyplývajících z nařízení EC
č.261/2004 vůči operující letecké společnosti musí zákazník věnovat potřebnou péči, aby zajistil využití svého zájezdu
jako celku a aby předešel ohrožení práv a činnosti pořadatele na základě této smlouvy a předpisů, které se k ní vztahují.
16.5 Společnost Costa Crociere zahrne memorandum o letu do dokumentu dodaného zákazníkovi pouze proto, aby
připomenul zákazníkovi informace o letu. Zahrnutí memoranda o letu a/nebo varování nebo jiné informace ohledně
letecké přepravy a příslušných právních a smluvních ujednání do dokumentů dodaných zákazníkovi je tudíž pouze
z informačních důvodů. Název letecké společnosti, číslo letu, časy odletu a umístění bude oznámeno nejpozději 3
měsíce před odletem. Pokud je rezervace učiněna v době kratší než 3 měsíce před odletem, bude tato informace
oznámena během 3 pracovních dnů od data potvrzení rezervace.
16.6 Použití tištěných dokumentů, obchodních značek, loga či jiných prvků odkazujících se na společnost Costa
Crociere v dokumentaci dle odstavce 16.5 je pouze z důvodu tiskových náležitostí a nelze je považovat za modifikaci
a/nebo popření, ani v tichém nebo částečném smyslu, ostatních podmínek tohoto odstavce.
16.7 V případě odstoupení a/nebo nevyužití letecké společnosti ze strany zákazníka platí všeobecné podmínky letecké
společnosti a/nebo podmínky smlouvy o letecké přepravě.
17. Lodní lékař
17.1 Podstoupení péče a využití služeb lodního lékaře je dobrovolné a zákazník musí zaplatit příslušné poplatky.
17.2 Rozhodnutí lodního lékaře vztahující se na způsobilost zákazníka se nalodit a/nebo pokračovat v okružní plavbě
jsou závazná a bezesporná.
18. Úschova cenností
Na palubě lodi je zákazníkům k dispozici trezor. Pořadatel nemá žádnou odpovědnost za hotovost, dokumenty, cenné
papíry, klenoty a jiné hodnotné předměty, které nejsou uschovány v trezoru.
19. Závaznost asistence
Pořadatelovy závazky pomáhat zákazníkům jsou omezeny na pečlivé provádění činností ustanovených
ve smlouvě, a na závazky stanovené zákonem.
20. Stížnosti a reklamace
V souladu s článkem 49 Turistického kodexu musí zákazník jakékoliv případné stížnosti ohledně organizace nebo
průběhu okružní plavby dodat písemně nejpozději do 2 měsíců po skončení plavby.
21. Pojistné krytí nákladů za lékařskou pomoc a zavazadla
21.1 V okamžiku přijetí zájezdu může zákazník využít pojištění, které mu bude předloženo spolu s cestovní smlouvou,
a zaplatit pojistné v plné výši.
21.2 Pojistná smlouva je stanovena přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou, a všechny závazky a povinnosti vztahující
se k pojistce jsou tedy výhradně na straně zákazníka.
Důvěrný charakter osobních údajů
Podle článku 13 legislativního nařízení č. 196 z 30. června 2003 – Kodexu o soukromí (dále „Kodex“) Vás lodní
společnost Costa Crociere informuje, že osobní údaje (dále“údaje“), které poskytnete během rezervace zájezdu, nebo
obdržené jiným způsobem v souvislosti s Vaší plavbou, budou zpracovány v souladu s uvedeným Kodexem.
Účely zpracování
Vaše údaje budou zpracovány papírově nebo elektronicky takovým způsobem, který zaručuje jejich celistvost a
důvěrnost, při použití nejrozvinutějších bezpečnostních prostředků, za následujícím účelem:
a) vytvoření, řízení a uskutečnění smluvních vztahů mezi Vámi a Costa Crociere;
b) účely spojené se splněním jakýchkoliv právních povinností, předpisů, národních zákonů i zákonů EU, nebo
vyplývající z nařízení vystavených orgány k tomu oprávněnými zákonem;
c) anonymní zpracování statistik a výzkumu trhu z důvodu určení profilu zákazníků;
d) realizace aktivit, které učiní zájezd příjemnějším a zaručují vysokou úroveň zábavy na palubě lodí (např. večírky,
fotografie a videa, hry, apod.). Pokud se týká videa a fotografií pořízených fotografy na palubě našich lodí, kteří
přispívají k poskytování Vašich nezapomenutelných cestovatelských zážitků, upozorňujeme, že pokud si nepřejete být
foceni nebo filmováni nebo si nepřejete, aby byly Vaše fotografie vystaveny v lodní fotogalerii, můžete o to požádat
přímo zaměstnance ve fotostánku, kteří si poznamenají Váš požadavek dle jednotlivých akcí. Fotografie, na kterých
budete zobrazeni, mohou být odstraněny pouze po obdržení tohoto požadavku.
e) propagační aktivity prováděné společností Costa Crociere, společnostmi patřícími do stejné skupiny společností jako
Costa Crociere včetně zahraničních, a/nebo obchodními partnery, uskutečňované rovněž i automatizovanými prostředky
(e-mail, SMS, apod.), k čemuž byste měli být požádáni o souhlas, pokud to vyžaduje zákon. Costa Crociere může
používat e-mailovou adresu, kterou jste jí poskytli při zakoupení zájezdu, k zasílání informací a propagačních materiálů
týkajících se jiných podobných služeb a produktů nabízených společností Costa Crociere, a to i bez Vašeho souhlasu,
pokud proti tomu nebudete nic namítat. Costa Vás tímto informuje, že můžete kdykoliv odmítnout tento druh
komunikace zaškrtnutím odkazu „unsubscribe“ („zrušit odběr“) ve spodní části obdrženého mailu nebo zasláním
příslušné žádosti na adresu níže uvedenou.
f) elektronické profilové činnosti zaměřené na analýzu nákupních a spotřebitelských návyků po obdržení souhlasu a
průzkum trhu zaměřený na zlepšení nabízených služeb a komerčních informací poskytovaných společností Costa
Crociere, aby mohly být lépe podávány v souladu s Vašimi zájmy.
Takové zpracování bude prováděno v souladu se zárukami a opatřeními stanovenými Úřadem pro ochranu osobních
údajů („Úřadem“), tak jak je podrobněji popsáno níže v příslušném odstavci.
Profilové činnosti
Jak uvedeno, osobní údaje poskytnuté při zakoupení zájezdu (např. osobní údaje) nebo údaje získané společností Costa
Crociere během plavby (např. zakoupené produkty) mohou být použity, s výslovným souhlasem zákazníka, pro
profilové činnosti, které mohou pomoci zlepšit nabízené služby a komerční informace poskytované společností Costa
Crociere, aby mohly být lépe podávány v souladu s Vašimi zájmy.
Vyplnění údajů do databáze pro tyto profilové činnosti je dobrovolné a bude realizováno pouze s Vaším výslovným
souhlasem. Je třeba poznamenat, že určité informace, které jsou rovněž užitečné pro profilové činnosti, budou nicméně
zaznamenány společností Costa Crociere do odlišné databáze, pokud jsou potřeba k vykonání požadované služby.
Pokud souhlasíte se zpracováním údajů pro profilové účely, budou údaje shromážděné za tímto účelem zpracovávány
zaměstnanci Costy, kteří jsou zaměřeni výhradně na zpracování údajů, jak je požadováno Kodexem pro ochranu
osobních údajů. V souladu se zárukami a opatřeními stanovenými Úřadem pro ochranu údajů budou údaje shromážděné
a zpracované z profilového účelu uchovány po dobu nepřesahující 10 let a poté vymazány nebo převedeny do anonymní
podoby.
Zároveň Vás informujeme, že pokud se týká profilových činností, můžete uplatňovat práva uvedená v sekci 7 Kodexu
pro ochranu osobních údajů, jak je podrobně doloženo níže.
Rozsah přenosu dat
Vaše údaje mohou být předány, výhradně z výše uvedených účelů, následujícím skupinám:
• společnosti patřící do stejné skupiny společností jako Costa Crociere;
• jednotlivci, společnosti, sdružení nebo profesionální firmy, které poskytují služby a poradenské služby nebo
činnosti společnosti Costa Crociere;
• osoby, jejichž oprávnění k přístupu k údajům je uznáno právními ustanoveními nebo další legislativou nebo
nařízením vydaným orgány k tomu oprávněnými zákonem, včetně přístavních úřadů v místech vylodění;
Osobní údaje rovněž mohou být poskytnuty interním zaměstnancům, kteří údaje zpracovávají, a/nebo manažerům
zpracovávajícím údaje, a externím skupinám určeným pro zpracování údajů, kteří se řídí pokyny Costa Crociere
vykonávat speciální zpracovatelské operace. Za stejným účelem mohou být údaje předány třetím společnostem
v zahraničí, buď v rámci nebo mimo Evropskou unii. Osobní údaje je nutné dodat pro splnění smlouvy.
Citlivé údaje
Údaje, které poskytnete, mohou obsahovat údaje označené Kodexem jako „citlivé“. Jakékoliv údaje tohoto charakteru
mohou být zpracovány pouze s Vaším písemným souhlasem. Pokud ho Costa Crociere nebude mít k dispozici, nebude
moci splnit své smluvní povinnosti. Zejména – s Vaším písemným souhlasem - údaje, které mohou odkrýt Váš
zdravotní stav, budou zpracovány z bezpečnostních a zdravotních důvodů (aby bylo zaručeno, že obdržíte nutnou
lékařskou pomoc) a rovněž z důvodu uskutečnění závazků podle platných národních zákonů a zákonů EU, stanov a
předpisů, nebo podle opatření úřadů, které jsou k tomuto účelu oprávněny zákonem.
Doplnění Vašich údajů a souhlasu
Přestože je dodání Vašich osobních údajů dobrovolné, v případě, že nebudou uvedeny údaje označené jako „povinné“,
nebude možné zařídit požadované služby nebo jejich část, a nebudete moci využít výše zmíněných možností. S Vaším
výslovným souhlasem, dodání jakýchkoliv údajů, které nejsou uvedeny jako „povinné“, nicméně jsou dobrovolně
sděleny, umožní společnosti Costa Crociere zlepšit dostupné služby, aby mohly být více poskytovány v souladu s
osobními zájmy svých zákazníků. Vaše odmítnutí souhlasit s marketingovými a profilovými činnostmi, analýzou
nákupních zvyklostí a průzkumem trhu sice neovlivní provedení požadovaných služeb, nicméně neumožní společnosti
Costa Crociere a rovněž dalším společnostem skupiny a obchodním partnerům, aby Vám nabídly služby a komerční
informace, které jsou nejvíce v souladu s Vašimi zájmy.
Kontrolorem údajů je společnost Costa Crociere S.p.A., s registrovanou kanceláří na adrese 48 Piazza Piccapietra,
Janov, Itálie. Kompletní a aktualizovaný seznam manažerů zpracovávajících údaje je k dispozici v registrované
kanceláři Costa Crociere.
Aktualizováno: listopad 2016

 

1. Úvodní ustanovení
1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní kancelář Orbis Link, s.r.o. a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na účet cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o., nestanoví-li zvláštní smluvní podmínky jinak.
1.2. Cestovní kancelář Orbis Link, s.r.o. jako pořadatel prodává zájezdy a plavby na základě cestovní smlouvy nebo smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné potvrzení o zájezdu. Obdobně prodává svým jménem a na svůj účet i jednotlivé služby cestovního ruchu na základě smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby vyhotovené v písemné formě. Není-li výjimečně cestovní smlouva nebo smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě, cestovní kancelář Orbis Link, s.r.o. vydá zákazníkovi písemné potvrzení o zájezdu, jehož převzetí zákazník průkazně potvrdí a odsouhlasí soulad obsahu takového potvrzení s obsahem smluvními stranami sjednané smlouvy. Obdobně není-li smlouva o poskytnutí jednotlivé služby vyhotovena v písemné formě, cestovní kancelář Orbis Link, s.r.o. vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad o zakoupení služby (letenku, lodní lístek, voucher/poukaz apod.), jehož převzetí zákazník průkazně potvrdí a odsouhlasí jeho soulad s obsahem smluvními stranami sjednané smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby.
1.3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy, smlouvy o zájezdu, event. potvrzení o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Orbis Link, s.r.o.
2. Účastníci smluvního vztahu jsou:
a) Cestovní kancelář Orbis Link s.r.o, se sídlem Hradešínská 2144/47, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČ 261 43 275, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74049, která do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím vlastních prodejních míst nebo prostřednictvím obchodních zástupců (dále jen „CK“)
b) 2.1. Zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zákazník“).
3. Předmět smluvního vztahu
Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
a) zájezdů podle § 2522 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) a § 1, odst. 1 zák. č. 159/1999 Sb., nebo
b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“).
4. Vznik smluvního vztahu
4.1. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (případně jeho pravomocným zástupcem) odsouhlasené a podepsané cestovní smlouvy nebo smlouvy o zájezdu (dále jen „smlouva“) potvrzené CK (případně jejím zplnomocněným prodejcem) a vstupuje v platnost úhradou zálohy na účet CK. Potvrzením vyplněné smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto VSP, příp. zvláštní podmínky pořadatelů plaveb, event. přepravních společností, které jsou součástí smlouvy, uznává a souhlasí s nimi. Potvrzením smlouvy, resp. potvrzením o zájezdu se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
4.2. V případě jednotlivých služeb cestovního ruchu vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a CK uzavřením smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby. Obsah této smlouvy vedle samotného textu smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby je dále určen těmito VSP a přepravními podmínkami příslušných dopravců, příp. i zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.
4.3. Jsou-li v cestovní smlouvě, smlouvě o zájezdu nebo ve smlouvě o poskytnutí jednotlivé služby sjednány podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové smlouvě přednost před zněním VSP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 4.1 a 4.2 tohoto článku.
5. Smlouva
5.1. Vztah mezi zákazníkem a CK vzniká dnem uzavření písemné smlouvy. Návrh smlouvy předkládá CK. Cestovní smlouvu uzavírá CK nebo obchodní zástupce CK, který tak činí jménem a na účet CK. Zákazníkem je osoba, která uzavře s CK smlouvu, bez ohledu na počet osob, které se zúčastní zájezdu nebo využívají jiné služby cestovního ruchu, na které se smlouva vztahuje, anebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena. Za zákazníka může smlouvu uzavřít jeho zákonný zástupce nebo zástupce na základě písemné plné moci.
5.2. K uzavření smlouvy mezi CK a zákazníkem dochází přijetím a potvrzením zákazníkem podepsané smlouvy nebo objednávky na jednotlivé služby cestovního ruchu ze strany CK po zaplacení zálohy. Smlouva musí být řádně vyplněna, a pokud není zákazníkem uzavřena při osobním jednání s CK, musí být CK doručena v dohodnutém termínu, jinak je CK oprávněna uzavření smlouvy odmítnout. Obsah smlouvy je určen touto smlouvou, katalogem či nabídkovým letákem a těmito VSP, případně zvláštními podmínkami, přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást. Pokud se údaje v těchto dokumentech liší či jsou navzájem v rozporu, platí údaje uvedené ve smlouvě. Veškeré předchozí ústní dohody, přísliby či jiná ujednání, která nejsou ve smlouvě obsažena, pozbývají platnosti a nejsou závazné. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených ve smlouvě a zavazuje se, že CK oznámí veškeré nové skutečnosti či změny údajů důležitých pro smluvní vztah, a to písemně bez zbytečného odkladu.
5.3. Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že je mu znám celý obsah smlouvy včetně VSP a že s nimi souhlasí, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy a zavazuje se zaplatit CK smluvenou cenu, a to i za osoby, které se zájezdu nebo služby účastní spolu se zákazníkem či v jejichž prospěch smlouvu uzavřel. CK se zavazuje poskytnout zákazníkovi zájezd, plavbu nebo jiné dohodnuté služby, a to v dohodnutém rozsahu a kvalitě. CK je povinna jednu kopii uzavřené smlouvy předat zákazníkovi. Uzavřená smlouva a zaplacení zálohy v požadované výši je předpokladem i pro zajištění zájezdů a služeb „na vyžádání“.
5.4. Jelikož lodě nejsou vybaveny pro asistenci během těhotenství nebo porodu, nemohou být přijaty rezervace pro zákazníky, kteří budou předpokládaným dnem odjezdu ve 24. nebo vyšším týdnu těhotenství. Všechny těhotné ženy musí předložit osvědčení od lékaře (v angličtině), které potvrzuje dobrý zdravotní stav těhotné ženy a jejího dítěte. Lodní společnost není v žádném případě odpovědná za jakékoliv události, které se přihodí během zájezdu nebo po jeho skončení a které vzniknou na základě těhotenství nebo v souvislosti s ním.
5.5. Děti, které nedosáhnou 6 měsíců věku do 1. dne plavby, se nemohou účastnit plavby. Minimální věk pro plavby delší než 15 dnů (Afrika, Dálný Východ, Indický oceán a speciální plavby) je 12 měsíců.
5.6. Lodě mají omezené množství kajut uzpůsobených pro tělesně postižené osoby a ne všechny části a vybavení lodí jsou zpřístupněny takto postiženým osobám a/nebo specificky vybaveny k tomu, aby takovýmto osobám poskytly patřičnou pohostinnost. Z tohoto důvodu budou rezervace pro postižené osoby přijímány s ohledem na tato omezení, a pokud bude nutno, může být požadována přítomnost doprovázející/pečující osoby, která bude schopna postižené osobě asistovat. CK ani lodní společnost se nezavazuje k tomu, aby na lodi nebo na pevnině připravovala alternativní programy pro postižené osoby, a ani nemá žádnou odpovědnost za jakékoliv překážky nebo obtíže těchto osob při využívání služeb a aktivit zájezdu.
5.7. Každý zákazník má v momentě uzavírání smlouvy povinnost informovat CK o jakýchkoliv možných nemocech anebo tělesných nebo duševních nezpůsobilostí, které by mohly vyžadovat jakékoli speciální druhy péče nebo asistence. Nebudou přijímány žádné rezervace pro zákazníky, kteří jsou v takovém fyzickém nebo duševním stavu, že by se kvůli tomu stala jejich účast na plavbě
neuskutečnitelnou nebo nebezpečnou pro ně samotné nebo ostatní, nebo kteří vyžadují způsoby péče nebo asistence, které není možno na palubě lodi zajistit.
6. Cena zájezdu
6.1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená ve smlouvě, event. v potvrzení zájezdu. Případné slevy, vyhlášené CK po datu uzavření smlouvy, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.
6.2. Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě aktuálních měnových kurzů.
6.3. CK je oprávněna do 21. dne před termínem zahájení zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, případně uplatnění palivových příplatků
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, přístavních, bezpečnostních a jiných poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu,
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. CK je oprávněna zvýšit cenu služeb maximálně o částku odpovídající procentní výši změny kurzu.
6.4. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má CK právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ) a zákazník je povinen CK uhradit odstupné podle článku 12.
7. Platební podmínky
7.1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejím poskytnutím
7.2. Za zaplacení ceny se považuje, podle formy úhrady, den převzetí hotovosti nebo připsání platby na účet CK.
7.3. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:
a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny, doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 45 dnů před zahájením zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 45 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% z celkové ceny již při vzniku smluvního vztahu.
b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100% z celkové ceny již při vzniku smluvního vztahu.
7.4. Poplatky za změny v rezervaci a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned.
7.5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem a tedy při porušení závazku zákazníka má CK právo od smlouvy odstoupit (podle § 2533 OZ) s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník.
7.6. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu. Bez úplného zaplacení ceny zájezdu a ostatních služeb v ceně zájezdu nezahrnutých nemá zákazník nárok na plnění (poskytnutí služeb) ze strany CK.
7.7. U zájezdů na zvláštní objednávku (na vyžádání) je CK oprávněna vyžadovat zaplacení zálohy až ve výši 100% ceny zájezdu, pokud není domluveno jiným způsobem.
8. Práva a povinnosti zákazníka
8.1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění CK dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu,
b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit, možnost spojit se s nezletilou osobou, resp. zástupcem CK nebo pořadatele plavby v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba,
c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,
d) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy za podmínek podle článku 12 těchto VSP,
e) právo písemně CK oznámit, že se místo něj zájezdu zúčastní jiná osoba, uvedená v oznámení, tedy právo postoupit smlouvu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu. Toto právo však může zákazník uplatnit pouze tehdy, pokud pořadatel plavby nebo dodavatel služeb takové postoupení umožňuje, a to podle podmínek a ve lhůtách stanovených pořadatelem plavby a dodavatelem služeb, dále pouze do data vystavení letenek u zájezdu s leteckou přepravou. Po uplynutí stanovené lhůty toto právo zákazníka zaniká. V případě, že zákazník právo na změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet postup a podmínky podle bodu 8.2.o) tohoto článku. Pokud změna osoby nebo postoupení smlouvy není možné, zákazník může odstoupit od smlouvy podle článku 12 těchto VSP.
f) právo na reklamaci vad v souladu s článkem 17 těchto VSP a reklamačním řádem CK,
g) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami,
h) právo obdržet spolu se smlouvou doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku podle zákona č. 159/1999 Sb.,
i) právo nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu na poskytnutí dalších podrobných a pro zákazníka důležitých informací o všech skutečnostech, které jsou CK známy, pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě nebo v letáku či katalogu, který byl zákazníkovi předán, a pokud to vyžadují okolnosti, i na předání letenky, lodního lístku, poukazu k ubytování nebo stravování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiného dokladu, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle smlouvy třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve smlouvě. Toto právo je omezeno podmínkami zahraničních pořadatelů plaveb a dodavatelů služeb, kdy zejména v případech uzavření smlouvy v termínu blízkém zahájení zájezdu nebo čerpání služeb není možné dle podmínek zahraničních pořadatelů plaveb a dodavatelů služeb a z technických důvodů zajistit předání potřebných dokumentů nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu nebo čerpání služeb, event. při uzavření smlouvy. V případě rezervací na poslední chvíli a uzavření smlouvy v termínech i více než 7 dnů před termínem zahájení zájezdu nebo čerpání služeb, není možné zajistit předání dokladů nutných k uskutečnění zájezdu nebo poskytnutí služeb, tedy např. letenek, lodních lístků na plavby nebo trajekty a poukazů na služby apod. ve lhůtě do 7 dnů před zahájením zájezdu nebo čerpání služeb. Je-li smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu nebo termínem čerpání služeb, není možné zajistit předání dokladů nutných k uskutečnění zájezdu nebo poskytnutí služeb, tedy např. letenek, lodních lístků na plavby nebo trajekty a poukazů na služby apod. již při uzavření smlouvy. Tyto doklady a dokumenty budou zákazníkovi předány bezodkladně v nejbližším možném termínu.
8.2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět CK požadované údaje ve smlouvě, vč. jakýchkoliv změn takových údajů, a předložit další doklady k žádosti o udělení víz, pokud si tuto službu u CK objednal,
b) zajistit u osob mladších 18 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
c) nahlásit účast cizích státních příslušníků,
d) zaplatit cenu zájezdu v souladu s články 6 a 7 těchto VSP a prokázat to dokladem o zaplacení; neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve stanoveném termínu, má CK právo jeho účast stornovat a odstoupit od smlouvy s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník,
e) bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb,
f) převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, lodní lístky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi,
g) dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady a řídit se cestovními pokyny a pokyny zástupce CK nebo pořadatele plavby,
h) při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz apod., pokud je vyžadováno),
i) dodržovat pasové, celní a další předpisy a pravidla dané země, do které cestuje, a splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy,
j) řídit se pokyny průvodce či delegáta zájezdu nebo jiné CK určené osoby a zástupce pořadatele plavby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu zájezdu je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb,
k) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat či odpuzovat ostatní účastníky zájezdu,
l) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK a uhradit případnou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy,
m) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit zástupci CK nebo zástupci pořadatele plavby a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění,
n) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy CK oznámit a zaplatit stornopoplatky dle článku 12 těchto VSP,
o) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle bodu 8.1.i) tohoto článku, je povinen:
a. oznámení učinit písemně a doručit na prodejní místo, kde uzavřel smluvní vztah a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny potřebné osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy,
b. k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a zda souhlasí nebo nesouhlasí se zpracováváním jeho osobních údajů dle článku 20 těchto VSP,
c. k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdu, pokud jsou tyto podmínky definovány ve smlouvě, katalogu nebo VSP.
Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li mu postupitel (původní zákazník) oznámení spolu s uvedeným prohlášením. Podmínky změny osoby účastníka zájezdu jsou uvedeny ve smlouvě, VSP, event. ve zvláštních podmínkách (které jsou součástí smlouvy) spolu se lhůtou doručení oznámení o změně osoby. Oznámení je včasné, je-li CK doručeno v této lhůtě.
V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení jsou postupitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.
8.3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch třetích osob, dále patří:
a) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s CK uzavřeli, s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, které od CK obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb,
b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdrželi dle článku 19 těchto VSP,
c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník,
d) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s CK není zajištěn doprovod určeným zástupcem CK. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů a dbá na plnění programu služeb.
e) u osob do 18 let uvést dospělé osoby odpovědné za dohled a doprovod.
9. Povinnosti a práva CK
9.1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku 8 se vztahují odpovídající povinnosti a práva CK.
9.2. CK je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK známy.
9.3. CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.
9.4. CK je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění a předat zákazníkovi příslušný doklad podle článku 19.
9.5. CK je povinna informovat cestujícího o totožnosti leteckého přepravce, jakmile je letecký přepravce znám, a o případných změnách.
9.6. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku CK ze smlouvy není CK povinna uhradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.
a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.
b) V autobusové dopravě se odpovědnost řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové přepravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 ze dne 16.2.2011.
c) V železniční dopravě se odpovědnost řídí Úmluvou o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9.5.1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3.6.1999 a Dohodou mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) o přistoupení EU k uvedené Úmluvě uzavřené v Bernu ve Švýcarsku dne 23.6.2011, která vstoupila v platnost 1.7.2011.
d) V lodní dopravě se odpovědnost řídí Athénskou úmluvou o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 ve znění protokolu z roku 2002 a Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 329/2009.
10. Zrušení a změny dohodnutých služeb a jejich právní následky
10.1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek a tedy např. z objektivních či ekonomických důvodů nebo v důsledku neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, je CK oprávněna zájezd zrušit.
b) CK je oprávněna zájezd zrušit, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, který je uveden ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu. O zrušení zájezdu je CK povinna informovat nejpozději 7 dnů před termínem zahájení zájezdu.
c) Jestliže CK zájezd nebo jednotlivé služby zruší z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nebo jednotlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li CK takový zájezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu
nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je CK povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
d) Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. CK se může zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu uvedeného pod písm. b) tohoto odstavce nebo vzhledem k vyšší moci.
10.2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání služeb
a) Nutí-li vnější okolnosti CK před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy. Pokud změna smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li CK změnu smlouvy, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit, nebo od smlouvy odstoupí.
b) Pokud zákazník ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu, od této smlouvy neodstoupí, platí, že s její změnou souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen CK uhradit rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má CK právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ). Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CK povinna buď snížit doplatek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zájezdu.
c) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy a ve lhůtě určené v návrhu na její změnu od smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy poskytla náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li CK takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena zájezdu nižší než již uskutečněné platby dle předchozí smlouvy, je CK povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné.
10.3. Změny v průběhu zájezdu
a) CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je cestovní kancelář povinna:
a. zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu,
b. vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění,
c. poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě.
V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např. ubytování v jiném hotelu či na jiné lodi stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zákazníka vůči cestovní kanceláři vyloučeny.
b) CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, náhlé zavedení vízové povinnosti, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu. V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy. Pořadatelé plaveb si vyhrazují právo změnit trasu plavby, případně plavbu zrušit. Důvodem takového kroku mohou být povětrnostní či bezpečnostní podmínky, aktuální politická situace, epidemie nebo jiné neočekávané události spadající do
kategorie vis maior, neboli vyšší moci. Nachází-li se loď na moři, má absolutní právo rozhodování kapitán daného plavidla. CK nemá na takové změny a rozhodnutí žádný vliv a nepřebírá proto za tyto změny žádnou odpovědnost. V takových případech zákazníkům nevzniká nárok na odškodnění za plavbu nebo její část.
c) CK neručí za případné zpoždění ani za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění, a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, stávek či vyšší moci, příp. z důvodu přetížení komunikací, vzdušných koridorů nebo hraničních přechodů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě takového zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na úhradu škody.
d) V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči CK jsou vyloučeny.
10.4. U zájezdů pořádaných CK jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení pobytu.
10.5. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet, má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.
11. Změny ze strany pořadatele plavby
11.1. Pokud je to z technických nebo provozních důvodů nebo z důvodu bezpečnosti lodi nutné, je třeba vzít na vědomí, že lodní společnost (dále jen pořadatel plavby) má právo nahradit plánovanou loď jinou lodí, která má obdobné parametry.
11.2. Pořadatel plavby a stejně tak kapitán lodi mají právo změnit trasu plavby z důvodů nepředvídatelných a nekontrolovatelných okolností nebo z důvodů bezpečnosti lodi a plavby.
11.3. Kapitán lodi má plná práva postupovat bez pilota, odtahovat ostatní lodě a pomáhat jim za jakýchkoliv okolností, odklonit se od normální trasy, vplout do jakéhokoli přístavu a přepravit zákazníka a jeho zavazadla na jinou loď v průběhu cesty.
11.4. Zákazník podléhá disciplinární pravomoci kapitána lodi s ohledem na bezpečnost lodi a bezpečnost plavby. Pokud není podle kapitánova názoru zákazník schopen z jakéhokoli důvodu pokračovat v cestě, nebo ohrožuje zdraví a bezpečnost lodi, její posádky nebo dalších zákazníků, anebo pokud chování zákazníka ohrožuje požitek z plavby ostatních zákazníků, má kapitán lodi výhradní pravomoc, v závislosti na jednotlivých případech:
a) zabránit zákazníkovi nastoupit na loď,
b) vylodit zákazníka v kterémkoliv přístavu během cesty,
c) zabránit zákazníkovi vystoupit na pevninu během cesty,
d) odmítnout zákazníkovi přístup do určitých částí lodi nebo zakázat zákazníkovi účastnit se určitých činností na lodi.
Podobná opatření mohou být automaticky uskutečněna v mezích pravomocí stanovených zákonem nebo smlouvou, leteckými přepravci nebo jinými poskytovateli služeb, a lodní společnost nebude s ohledem na takovéto případy nijak odpovědná.
11.5. Pořadatel plavby a kapitán lodi mají výhradní právo vykonat jakékoli nařízení, které vydá vláda nebo orgán jakéhokoli státu, nebo které budou vydány subjekty, které jednají nebo deklarují, že jednají jménem a se svolením vlády nebo orgánu státu, nebo které budou vydány jakýmikoli jinými subjekty, které na základě pojištění lodi proti riziku války mají právo takováto nařízení nebo instrukce vydávat. Žádná opatření nebo vynechání provedená pořadatelem plavby nebo kapitánem lodi při výkonu těchto nařízení nebo instrukcí, nebo v důsledku takovýchto nařízení nebo instrukcí, nebudou považována za neplnění smlouvy. Vylodění zákazníků a zavazadel v souladu s takovými nařízeními nebo instrukcemi zbavuje pořadatele plavby jakékoli odpovědnosti za pokračování v cestě nebo za dopravu zákazníků zpět do jejich země.
11.6. Pořadatel plavby má právo zadržet zavazadla nebo další majetek zákazníků a použít jej jako zástavu za zaplacení jakýchkoli dlužných částek ze strany zákazníka za zboží a služby pořízené na lodi.
11.7. Pořadatel plavby má právo přidělit zákazníkovi jinou kajutu, než která mu byla původně přidělena za předpokladu, že bude stejné kategorie.
12. Odstoupení od smlouvy, storno podmínky, odstupné a poplatky za změny
12.1. CK je oprávněna před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb, kromě jiných důvodů uvedených v těchto VSP, od smlouvy odstoupit z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí CK zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
12.2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb:
a) bez uvedení důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku 10, bodu 10.2 těchto VSP,
c) z důvodů porušení povinností CK vyplývajících ze smlouvy.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí na prodejní místo, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/rezervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno CK, v tento den nastávají účinky odstoupení.
12.3. Den účinku odstoupení od smlouvy nastává:
a) dnem přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy odeslaného doporučenou poštovní zásilkou,
b) dnem potvrzení přijetí oznámení odstoupení od smlouvy při osobním převzetí,
c) dnem potvrzení přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy odeslaného emailem.
12.4. Odstoupí-li zákazník od smlouvy a důvodem odstoupení není porušení povinností CK stanovené smlouvou nebo OZ, nebo odstoupí-li CK od smlouvy z důvodu porušení povinností zákazníkem, stanovené smlouvou a VSP, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši stanovené v odstavci 12.5. tohoto článku a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy.
12.5. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK následující odstupné (stornopoplatky):
a) nejméně 2.700,- Kč za osobu od uzavření smlouvy do 181. dne před zahájením zájezdu,
b) nejméně 15% z celkové ceny zájezdu od 180. dne do 121. dne před zahájením zájezdu,
c) nejméně 30% z celkové ceny zájezdu od 120. dne do 61. dne před zahájením zájezdu,
d) nejméně 50% z celkové ceny zájezdu od 60. dne do 46. dne před zahájením zájezdu,
e) nejméně 60% z celkové ceny zájezdu od 45. dne do 31. dne před zahájením zájezdu,
f) nejméně 75% z celkové ceny zájezdu od 30. dne do 21. dne před zahájením zájezdu,
g) nejméně 90% z celkové ceny zájezdu od 20. dne do 16. dne před zahájením zájezdu,
h) 100% z celkové ceny zájezdu od 15. dne před zahájením zájezdu a zruší-li zákazník zájezd v den zahájení zájezdu, nedostaví se k odjezdu nebo odjezd zmešká.
Pokud zákazník z jakéhokoliv důvodu přeruší zájezd po jeho započetí, nemá právo na žádnou náhradu a musí zaplatit plnou cenu.
Zákazník je vždy povinen minimálně uhradit skutečně vzniklé náklady, tedy k výše uvedenému odstupnému mohou být připočítány skutečné náklady účtované leteckou společností při zrušení letenky, náklady účtované jiným dopravcem při zrušení takové dopravní ceniny a příp. další náklady účtované dodavateli služeb v případě jejich zrušení z důvodu odstoupení od smlouvy dle odstavce 12.4. tohoto článku VSP v případech a výši uvedené ve smlouvě.
12.6. Celkovou cenou zájezdu se rozumí konečná prodejní cena včetně všech zákazníkem zakoupených fakultativních i dalších služeb.
12.7. CK má právo odečíst odstupné (stornopoplatek) od složené zálohy nebo zaplacené ceny. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.
12.8. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení.
12.9. CK může před nástupem cesty odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto případech:
a) neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu. Cestujícímu v takovém případě nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit CK náklady spojené se zpáteční dopravou. V případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu účastníkem zájezdu je průvodce zájezdu či delegát oprávněn takového účastníka ze zájezdu vykázat bez nároku na náhradu nevyužitých služeb,
b) nejpozději 7 dnů před termínem zájezdu při nedostatečné obsazenosti zájezdu. Zákazník je o tom neprodleně informován a CK mu nabídne jiný zájezd,
c) nejpozději 7 dnů před termínem zahájení zájezdu, jestliže uskutečnění zájezdu je pro CK ekonomicky neúnosné, protože náklady vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady plánované. Zákazník je o tom neprodleně informován a CK mu nabídne jiný zájezd,
d) bez stanovení lhůty – okamžitě v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. CK má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb.
12.10. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
12.11. V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji nebo kajutě na lodi musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo kajutu.
12.12. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu či odletu na příslušný zájezd, pobyt, apod.
12.13. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnosti zákazníka dle článku 8, odstavce 8.2,, hradí 100% předem stanovené celkové ceny.
13. Poplatky za změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka
CK na individuální přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, provádí změny podmínek sjednaných v cestovní smlouvě, např. změnu jména cestujícího a jiných osobních údajů nebo změnu ubytovací kapacity. Provedení takových změn do 60 dnů před plánovaným termínem odjezdu podléhá zaplacení poplatku ve výši 1000,- Kč za osobu a změnu. V případě pozdější změny je tato změna považována za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je povinen uhradit stornopoplatky podle článku 12 těchto VSP.
Pokud skutečné účelně vynaložené náklady, ke kterým došlo změnou podmínek sjednaných ve smlouvě, budou vyšší než výše uvedené poplatky, je zákazník povinen uhradit i tento rozdíl.
14. Fakultativní výlety
14.1. Výlety nejsou součástí zájezdu uvedeného v této smlouvě, a to i v případě, že jsou inzerovány v katalozích. Výlety v zahraničí podléhají všeobecným smluvním podmínkám místních provozovatelů, kteří poskytují příslušné služby, a jejich příslušným místním zákonům a předpisům.
14.2. Český delegát nebo průvodce na lodi není oprávněn zajišťovat prohlídky v navštívených přístavech.
14.3. Ceny a programy výletů publikovaných v katalogu či na internetu mají čistě informativní charakter a mohou podléhat změnám. Časy a programy výletů mohou podléhat změnám jak v souvislosti s vnějšími okolnostmi (jako např. povětrnostní podmínky, stávky, zpoždění dopravy, apod.), tak změnám v souvislosti s provozními potřebami poskytovatelů služeb.
14.4. V případě zrušení výletu z technických důvodů, z důvodů vyšší moci nebo nedostatku minimálního počtu účastníků pořadatel plavby pasažéry odškodní v hodnotě, která je poskytnuta místním provozovatelem.
14.5. Pokud není stanoveno jinak, výlety nejsou specificky uzpůsobeny tělesně postiženým osobám.
14.6. Pro určité typy výletů mohou být aplikovány speciální podmínky, náležitosti nebo nařízení (např. použití dopravního prostředku řízeného pasažérem samotným).
15. Lékařské ošetření na lodi
15.1. Lékař na lodi je k dispozici pasažérům jako samostatný odborník, a tedy ne jako zaměstnanec CK nebo pořadatele plavby. Podstoupení péče a využití služeb lodního lékaře je dobrovolné a zákazník musí zaplatit příslušné poplatky.
15.2. Rozhodnutí lodního lékaře vztahující se na způsobilost zákazníka absolvovat plavbu na lodi nebo v ní pokračovat jsou závazná a bezesporná a není proti nim odvolání.
16. Úschova cenností
Na palubě lodi je zákazníkům k dispozici trezor. CK ani pořadatel plavby nemají žádnou odpovědnost za hotovost, dokumenty, cenné papíry, klenoty a jiné hodnotné předměty, které nejsou uschovány v trezoru.
17. Reklamace
17.1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s CK, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje reklamační řád CK, který je zákazníkům k dispozici v provozovně CK a na webových stránkách společnosti.
17.2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných CK (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.
17.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě poskytované služby u průvodce CK nebo zástupce pořadatele plavby nebo zástupce dodavatele služby, aby mohla být sjednána náprava. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je tedy zejména povinen veškeré svoje výhrady bez zbytečného odkladu sdělit v místě vzniku průvodci CK, zástupci pořadatele plavby nebo zástupci dodavatele jednotlivé služby, aby mohla být náprava uskutečněna včas na místě. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíší průvodce CK, zástupce pořadatele plavby nebo dodavatel služby se zákazníkem reklamační protokol. Uplatnění reklamace může zákazník provést buď ústně do protokolu nebo písemně a je povinen poskytnout součinnost při jejím uplatnění a vyřízení.
17.4. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě (reklamaci), má zákazník právo uplatnit v provozovně CK a bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
17.5. Pokud zákazník neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě smlouvy nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce od skončení zájezdu, nemůže mu již být právo na slevu z ceny přiznáno.
17.6. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.
17.7. CK neručí za úroveň služeb a akcí, které netvoří součást zájezdu, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CK.
17.8. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK či jiného CK pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.
17.9. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK (vis maior – vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
17.10. CK nemá povinnost hradit zákazníkovi škodu vzniklou nesplněním smlouvy, prokáže-li, že jí ve splnění smluvní povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
17.11. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník primárně přímo u dopravce.
18. Cestovní pojištění zákazníka
18.1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu CK není pojištění léčebných výloh zákazníka pro cesty a pobyt v zahraničí ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
18.2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy prostřednictvím CK a ta na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje. CK doporučuje zákazníkům uzavření takového pojištění.
18.3. Pokud zákazník nevyužije možnosti uzavřít pojištění pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady s odstoupením od smlouvy prostřednictvím CK nebo pokud zákazník nebude ani individuálně pojištěn pro uvedené případy, bere na vědomí, že nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související. CK důrazně upozorňuje na nutnost uzavřít minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí u některé z cestovních pojišťoven.
18.4. Pokud CK zprostředkuje uzavření pojištění, pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. Při stornu zájezdu a odstoupení od smlouvy se pojistné nevrací. CK v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí CK poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod., příslušné náklady hradí pojišťovna.
19. Pojištění CK pro případ úpadku
CK je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb..CK uzavřela s pojišťovnou ERV pojišťovna, a.s. pojištění, na jehož základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodů svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
CK je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou nebo potvrzením o zájezdu doklad o pojištění vystavený pojistitelem (pojišťovnou). Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu nebo zálohy. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by
dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
20. Zpracování osobních údajů
20.1. V případě cestovního pojištění: osobní údaje zákazníka a spolucestujících osob (dále jen osobní údaje) v rozsahu jméno, příjmení, adresa, rodné číslo/datum narození jsou zpracovány pro pojišťovnu, u které se sjednává pojištění ve smyslu § 4 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.
20.2. Pro služby CK:
a) Osobní údaje zákazníka, jakož i spolucestujících osob v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, dále číslo pasu, datum a místo jeho vystavení, datum jeho platnosti, vydávající země a pohlaví (dále jen osobní údaje) uvedené ve smlouvě jsou podmínkou pro splnění závazků CK vyplývajících ze smlouvy. Budou zpracovány CK, resp. jí pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v účinném znění po dobu potřebnou ke splnění zákonných povinností CK.
b) Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa (vč. elektronické) budou dále použity pro zasílání obchodních nabídek CK, případně dalších správců v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., dokud s tím subjekt údajů nevysloví nesouhlas písemnou formou.
c) Pro účely dalších marketingových opatření, věrnostních bonusů atp. může zákazník ve smlouvě vyslovit souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném ve smlouvě na dobu neurčitou do odvolání a místopřísežně prohlašuje, že je zmocněn takový souhlas vyslovit i pro osobní údaje spolucestujících osob. V případě, že zákazník s tímto zpracováním osobních údajů nesouhlasí, nepřipojí k němu svůj podpis. Platnost smlouvy tím zůstává nedotčena. Zákazník bere na vědomí, že při neudělení souhlasu se zpracováním osobních dat za účelem marketingu pozbývá práva na bonusy pro stálé zákazníky v budoucích nabídkách (je-li poskytování bonusů vázáno na zpracování osobních údajů). Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním osobních dat nad zákonem stanovené účely odvolat s výše uvedenými důsledky.
d) Poskytnuté osobní údaje zákazníka v uvedeném rozsahu budou zpracovány CK i zpracovatelem automatizovaně i manuálně, v elektronické i tištěné formě. Poskytnuté osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK, pověřenému zpracovateli a dále těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat nebo nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované CK (v EU i zemích mimo EU), a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CK obchodní sdělení dle zákona č.480/2004 Sb. v účinném znění.
e) Při zpracování osobních údajů zákazníka je CK povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
f) Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zaslání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení CK dle zákona č.480/2004 v účinném znění.
g) Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 zákona 101/2000 Sb. v účinném znění.
21. Závěrečná ustanovení
21.1. Platnost těchto podmínek se vztahuje na služby poskytované CK jen tehdy, není-li CK stanoven, či předem sjednán rozsah vzájemných práv a povinností jinak, a to vždy písemnou formou.
21.2. Zákazníci potvrzují podpisem smluv, že jsou jim VSP známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají. Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalozích, letácích, webových stránkách CK o
službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku, event. zveřejnění a CK si vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření smlouvy se zákazníkem.
21.3. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze smlouvy podle článku 5 těchto VSP nebo v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato smlouva.
21.4. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, CK informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s CK prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz.
21.5. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2016. Dnem nabytí účinnosti těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze dne 1. 1. 2014. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.

 

Záloha a doplatek
JEDNOTLIVÉ REZERVACE
Zálohy je nutné zaplatit do tří pracovních dnů po provedení rezervace. K potvrzení rezervace dojde až po zaplacení zálohy. Počáteční záloha je vratná do 72 hodin po obdržení platby. Platbu pojistného za náš Plán cestovního pojištění (Travel Protection Plan) je třeba provést do 21 dní po zaplacení počáteční zálohy/platby (viz Plán cestovního pojištění na této stránce). Doplatek je třeba zaplatit 60 dní před odjezdem z místa bydliště, případně je třeba ve chvíli potvrzení rezervace zaplatit celou částku, pokud toto nastane méně než 60 dní před odjezdem. Není-li doplatek zaplacen včas, bude vaše místo dáno k dispozici a případná opětovná rezervace bude záviset na tom, zda zbydou volná místa. Zálohy a doplatky lze platit šekem, kreditní kartou, bankovním převodem nebo složenkou.
POŽADOVANÁ ZÁLOHA
Plavby kratší než 13 nocí = Kč 19 500,- / osoba Plavby v délce 13 nocí a více = 39 000,- / osoba Výjimka: Galapágy = 39 000,- / osoba
SOUKROMÝ PRONÁJEM
V případě soukromého pronájmu je třeba do sedmi pracovních dnů po provedení rezervace zaplatit zálohu ve výši jedné třetiny celkové ceny pronájmu. 270 dní (9 měsíců) před odjezdem je třeba zaplatit druhou platbu, která odpovídá jedné třetině celkové ceny pronájmu. Doplatek je třeba zaplatit 120 dní (4 měsíce) před odjezdem.
Pozdní rezervace a změny jména
Pozdní rezervace (60 dní nebo méně před odjezdem) vítáme, vyžadují si ale speciální služby. Před potvrzením pozdní rezervace se požaduje zaplacení celé částky. Pozdní rezervace lze hradit bankovním převodem, kreditní kartou nebo bankovním šekem.
Požadavek na změnu jména ve Vaší cestovní smlouvě po termínu splatnosti doplatku nebo 60 dní před odjezdem podléhá poplatku Kč 1 500,- / osoba za osobu. Před vystavením elektronické dokumentace se ale neuplatňují žádné poplatky za dodatečné komponenty.
U hostů, kteří si plavbu Un-Cruise prodlužují prostřednictvím balíčku expedice po pevnině před nebo po plavbě, nebo kde balíček plavby obsahuje přesun letadlem, se mohou požadovat dodatečné poplatky spojené s příslušným poskytovatelem balíčku nebo leteckou společností.
Storno podmínky
Zrušení plavby z libovolného důvodu, včetně důvodů zdravotních a rodinných, podléhá následujícím storno poplatkům. Pro informace o pojištění storno poplatků prosím čtěte oddíl Cestovní pojištění.
JEDNOTLIVCI:
Dní před odjezdem /
Storno poplatek za osobu
91 dní a více
50 % počáteční zálohy
90 až 61 dní
Celá záloha propadá
60 až 46 dní
50 % celkové částky
45 až 31 dní
75 % celkové částky
30 až 0 dní
100 % celkové částky
SOUKROMÝ PRONÁJEM:
Dní před odjezdem /
Storno poplatek za pronájem
Více než 365 dní
50 % počáteční zálohy
365 až 271 dní
Celá záloha propadá
270 až 121 dní
66,67 % celkové částky
120 až 0 dní
100 % celkové částky
Cena plavby
CENA ZAHRNUJE: Přesuny skupiny a zavazadel mezi letištěm/plavidlem v den nalodění/vylodění Vstupné do národních parků/rezervací Většinu aktivit a vybavení, které jsou k dispozici na lodi Exkluzivní aktivity a návštěvy pobřeží Veškerá jídla na lodi Nealkoholické nápoje Program wellness Průvodci cestující na palubě a experti-hosté
NAVÍC ZAHRNUTO V CENĚ:
(jen Safari Endeavour, Safari Explorer, Safari Quest, Safari Voyager, S.S. Legacy, La Pinta) Jakostní víno, pivo a destiláty (kromě extra jakostních vín) Snídaně (2), oběd, odpolední čaj a večeře v Quitu (La Pinta) Veškeré dobrodružné aktivity z člunu Bezplatná masáž (mimo Safari Quest a La Pinta) Veškeré přístavní poplatky Letenka Quito – Galapágy a zpět (La Pinta)
CENA NEZAHRNUJE: Letenku z místa bydliště a zpět Spropitné pro posádku lodi
Cestovní pojištění Fakultativní exkurze a prohlídky na pevnině Víno, pivo a destiláty (Wilderness Adventurer, Wilderness Discoverer, Wilderness Explorer) Přístavní poplatky (Wilderness Adventurer, Wilderness Discoverer, Wilderness Explorer)
Hotelové balíčky a dodatečné expedice po pevnině (rozšíření)
Při rezervaci se požaduje minimálně 50% nevratná záloha. Doplatek je splatný 60 dní před pobytem / začátkem rozšíření. Po doplacení celkové částky podléhá zrušení z libovolného důvodu storno poplatkům. Storno poplatky se liší v závislosti na balíčku. Při zrušení v době 30 dní od zahájení nebo kratší je storno poplatek 100 % (nic se nevrací).
Cestovní dokumenty
Veškeré cestovní informace se poskytují ve formě elektronických dokumentů a zasílají se přibližně 45 dní před odjezdem. Rezervace musí být plně zaplaceny, a aby toto bylo možné toto provést, musí být k dispozici všechny Formuláře s informacemi o hostu. Žádáme Vás, abyste veškeré Formuláře s informacemi o hostu zaslali nejpozději 60 dní před odjezdem. Pokud příslušné formuláře a doplatek zašlete pozdě, pozdě obdržíte i informace o cestě.
Nevyužití služby cestujícím
Pokud cestující dobrovolně vynechá libovolnou aktivitu, transfer, jídlo nebo ubytování nebo pokud dojde k vynechání v důsledku zpoždění letu nebo jiném důsledku mimo kontrolu Lodní společnosti, neposkytují se žádné náhrady.
Zavazadla
InnerSea Discoveries Alaska, Inc. (s obchodním názvem Un-Cruise Adventures s obchodním názvem American Safari Cruises s obchodním názvem Innersea Discoveries), dále označované jako „Lodní společnost“:
A. U plaveb Lodní společnosti do Kortézova moře, na Galapágy nebo jakýchkoli plaveb, které nezačínají, nekončí nebo nezastavují v přístavu ve Spojených státech, má Lodní společnost nárok na výhody všech omezení, práv a vynětí (povinností) udělené v dokumentech Convention Relating to the Carriage of Passengers and Their Luggage by Sea of 1974 (Konvence vztahující se na převoz cestujících a jejich zavazadel po moři) z roku 1974 („Athénská konvence“).
B. Odpovídá za ztrátu a poškození (jiné než běžné opotřebení) zavazadel pouze ve chvílích, kdy jsou pod přímým dohledem našich zaměstnanců. Naše odpovědnost nepřekročí 200 USD na hosta. V ostatní době, včetně letů, transferů nebo při pobytech v hotelu, se ztráty a poškození zavazadel řídí politikou příslušného poskytovatele. Před naloděním mohou být veškerá zavazadla podrobena bezpečnostní prohlídce.
Dodatečné náklady vzniklé během cesty
Špatné počasí a další podmínky mimo kontrolu Lodní společnosti mohou cestu znemožnit nebo zpozdit. Pokud si v důsledku výše zmíněných okolností musí cestující zarezervovat dodatečné ubytování nebo přepravu, veškeré dodatečné náklady jsou odpovědností cestujícího, ne Lodní společnosti. Veškeré tyto již zajištěné záležitosti se pokusíme dle dostupnosti přesunout/změnit termín. Pokud Lodní společnost z důvodů mimo její kontrolu část plavby zruší nebo vynechá, obdrží cestující úměrnou náhradu za příslušnou část zrušené nebo vynechané cesty. Lodní společnost nenese odpovědnost za následné škody vzniklé změnou programu, ať již byly pod kontrolou společnosti či nikoli.
Změny provedené Lodní společností
Lodní společnost si vyhrazuje právo provést změny v uveřejněných programech plaveb, jsou-li nutné pro bezpečnost pasažérů a posádky, pro dodržení jízdních řádů a z dalších jiných důvodů, a nahradit plavidla uvedená na tomto webu jinými plavidly stejné nebo vyšší kvality. Lodní společnost si vyhrazuje právo změnit, upravit nebo zrušit plánovaný odjezd (s oznámením). Vzhledem k povaze našich zájezdů slouží program (itinerář) jen jako základní nástin a může se měnit tak, aby kontakt s divokou přírodou byl maximální. Může docházet ke změnám v programu a v pořadí dnů. Předložené programy zájezdů se mohou měnit v důsledku počasí a dalších podmínek mimo kontrolu Lodní společnosti. Lodní společnost si vyhrazuje právo provádět v programech zájezdů, datech, cenách a politikách změny.
Politika cestování s dětmi
Děti ve věku 8 let a starší jsou vítány na palubě všech plavidel mířících do všech destinací s libovolným datem odjezdu s výjimkou Safari Quest. Na palubě Safari Quest se děti ve věku 13 let a mladší mohou plavit, pouze pokud je v soukromém pronájmu. Pro děti ve věku 7 let a mladší lze vyjednat výjimku na základě speciálního předchozího souhlasu. Děti musí být po celou dobu pod dohledem rodičů nebo opatrovníků. Potřebujete-li o cestování s dětmi více informací, kontaktujte naše prodejní konzultanty.
Spropitné
Ocenění skvělých služeb členů posádky formou spropitného je osobní záležitost a záleží čistě na zvážení každého jednotlivého cestujícího. Na požádání poskytneme doporučené částky.
Kouření
Kouření je povoleno jen na místech k tomu určených na venkovních palubách na zádi. Kouření uvnitř je za všech okolností zakázáno.
Požadavky osob se zdravotními potížemi či postižením
Hosté nás musí v době rezervace písemnou formou informovat o všech tělesných a mentálních onemocněních, postiženích a dalších stavech, které vyžadují nebo mohou vyžadovat speciální sedadla nebo použití invalidního vozíku. Hosté nás dále musí informovat o případné léčbě, která by mohla znemožnit účast na plavbě nebo by představovala riziko pro hosta samotného či ostatní osoby na palubě. Hosty, kteří potřebují pomoc, a hosty s tělesným postižením musí doprovázet někdo, kdo bude plně odpovídat za veškerou požadovanou pomoc během plavby a v případě nepředvídaných událostí. Vyhrazujeme si právo odmítnout účast na plavbě osoby, která by dle našeho svobodného názoru mohla negativně ovlivnit zdraví, bezpečnost či požitek ostatních hostů. Hosté, kteří potřebují invalidní vozík, si musí zajistit svůj vlastní, který musí být skládací. Vezměte laskavě na vědomí, že některé přístavy, ve kterých loď zastavuje, exkurze na pobřeží, doky, přístavní můstky a další okolnosti spojené s provozem lodi mohou hostům na invalidním vozíku znemožnit opuštění lodi; takové rozhodnutí přísluší kapitánovi a je závazné. Navíc se mohou vyskytnout určité fyzické podmínky, které zahrnují např. dveřní prahy zvýšené ze 2 na 16 palců, schodiště a úzké
chodby na lodi, které mohou omezit nebo znemožnit přístup hostů na vozíku do určitých částí lodi. Z důvodu omezeného vybavení lodi nelze přijmout rezervace pro ženy, které budou v době ukončení plavby těhotné 30 týdnů a déle. Ženy ve třetím trimestru (více než 24 týdnů ale méně než 30 týdnů) musí předložit dopis od svého lékaře, který udělí souhlas s cestou na lodi (a případně v letadle, je-li to relevantní).
Zákaz diskriminace dle Hlavy VI, Hlavy IX
Lodní společnost se řídí politikou zákazu diskriminace na základě rasy, barvy, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, věku, postižení, předků, národnostního původu nebo statusu veterána ve svých výukových programech, aktivitách a zaměstnání, tak jak to vyžaduje zákon.
Cestovní pojištění
Doporučujeme Vám, abyste zvážili zakoupení cestovního pojištění, které Vám a Vaší investici poskytne ochranu před nepředvídanými okolnostmi.
Fotografie
Lodní společnost během každé plavby pořizuje fotografie různých aktivit, které mohou zahrnovat hosty. Některé snímky se použijí k propagačním účelům. Hosté, kteří si nepřejí, aby se použili snímky, na kterých se objeví, to mohou oznámit na lodi vedoucímu expedice. Hosté, kteří souhlasí, aby je náš expediční tým fotografoval, zároveň udělují Lodní společnosti souhlas, že příslušné snímky může k propagačním účelům použít. Identifikace a imigrační kontrola Většina zemí požaduje, aby byl Váš pas platný ještě po dobu 6 měsíců po příjezdu do příslušné země. Je Vaší odpovědností ověřit si vstupní požadavky na Vašem konzulátu/velvyslanectví/úřadě, abyste se ujistili, že Váš pas a další cestovní doklady splňují požadavku pro vstup do země, do které cestujete. Pokud tak neučiníte, může se stát, že Vám bude vstup do příslušné země odepřen. Osoby, které vlastní americký pas, naleznou více informací o destinacích, do kterých cestují, na stránkách Ministerstva zahraničních věcí USAU.S. Department of State website. Pro všechny plavby, které projíždějí kanadskými vodami nebo vplouvají do mezinárodních přístavů, se u všech pasažérů vyžadují platné pasové knížky
(passport books). Americké pasové karty (passport cards) ke vstupu do jiných zemí neplatí. Pas musíte mít na palubě u sebe a informace z Vašeho pasu nám musíte poskytnout ještě před odjezdem. Máme povinnost tyto informace několik týdnů před každým odjezdem poskytnout americkým a mezinárodním vládním úřadům. Odsouzení za závažný trestný čin v minulosti může příslušným osobám znemožnit vstup do cizích zemí. Rádi bychom hosty upozornili na to, že řízení v opilosti nebo řízení pod vlivem se v některých zemích (včetně Kanady) může považovat za závažný trestný čin. Je čistě odpovědností klienta, aby si zjistil, zda všichni členové jeho skupiny mají právo vstoupit do všech cizích zemí zahrnutých v programu plavby. Navíc Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA a Ministerstvo zahraničí USA doporučují americkým občanům, kteří vyjíždějí ze země, aby si před odjezdem ověřili, jaké vstupní doklady příslušné cílové země požadují. Požadavky pro vstup do konkrétních zemí lze nalézt na travel.state.gov. Společnost Innersea Discoveries (s obchodním názvem Un-Cruise Adventures) působí v národním parku Glacier Bay National Park jako autorizovaný vlastník koncese na poskytování služeb v národním parku (Ministerstvo vnitra USA). Jsme zaměstnavatel a poskytovatel zaručující rovné příležitosti, který působí v Tongass National Forest na základě speciálního povolení uděleného USDA Forest Service.

 

 

 

   

Všeobecné obchodní podmínky PT TOURS INTERNATIONAL s.r.o.  

PŘÍLOHA Č. 1
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY
1. Stávající Všeobecné obchodní podmínky (dále také ,,Podmínky“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu s Klientem (dále jen ,,Smlouva“).
2. Smlouva, může být uzavřena až poté, kdy Cestovní
Kancelář PT TOURS INTERNATIONAL s.r.o. (dále jen ,,Organizátor“), potvrdí Klientovi termín a trasu plavby a zvolenou kategorii kajuty.
3. Klient při podpisu smlouvy s Organizátorem potvrzuje, že se seznámil se stávajícími Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
4. Smlouva bude uzavřena v okamžiku jejího podpisu
Klientem a Organizátorem nebo jím oprávněnou Cestovní agenturou (dále jen ,,Agentura“), a po uhrazení zálohy Klientem.
5. Klient podepisuje smlouvu vlastním jménem a jménem třetích osob, které jsou účastníky zájezdu a jejichž nacionále jsou uvedeny ve Smlouvě.
6. Před uzavření Smlouvy Organizátor definuje druh nezbytných dokladů, termín jejich předložení nebo doručení. Absence dokladů, nebo zpožděné předložení, má stejný účinek, jako odstoupení Klienta z účasti na zájezdu.
7. Klient při podpisu Smlouvy prohlašuje, že on a ostatní osoby, uvedené ve Smlouvě, jsou schopny absolvovat plavbu, že jejich zdravotní stav (fyzický i psychický) a chování nebude ohrožovat bezpečnost, zdraví a komfort ostatních pasažérů, posádky a bezpečnost lodi. Organizátor může požadovat lékařskou zprávu potvrzující schopnost účasti na plavbě.
8. Děti do 6ti měsíců věku a ženy od 28. týdne těhotenství, v den zahájení plavby, se nesmějí účastnit plaveb.
9. Rozsah stravy, speciální dietní a zdravotnické požadavky Klienta musí být nahlášeny v době rezervace zájezdu, za účelem jejich zajištění během plavby. Veškeré speciální požadavky se stanou součástí Smlouvy teprve v případě, že budou písemně potvrzeny Organizátorem.
II. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Při uzavření Smlouvy je Klient povinen uhradit zálohu nejméně ve výši 50 % ze smluvní ceny.
2. Klient je povinen uhradit celkovou smluvní cenu zájezdu v termínu do 60 dní před jeho zahájením.
3. Bude-li zájezd zakoupen v termínu kratším než 60 dní před jeho zahájením, je Klient povinen uhradit celou smluvní cenu v době uzavření Smlouvy.
4. Neprovedení úhrad ve výše uvedených termínech bude považováno za odstoupení od zájezdu a způsobí vyřazení všech osob, uvedených ve smlouvě, ze seznamu účastníků zájezdu, včetně srážky stornopoplatku, v souladu s podmínkami odstoupení, uvedenými v článku V. těchto Podmínek.
5. Klient po úhradě plné smluvní ceny za zájezd obdrží cestovní doklady, tj. lodní lístek nebo voucher nahrazující lístek. V některých případech mohou být doklady zaslány faxem nebo elektronickou poštou. Organizátor předává doklady nejpozději 7 dní před zahájením plavby.
6. Nevyužití lodního lístku nebo kterékoliv služby, uvedené ve Smlouvě, ze zavinění Klienta, neopravňuje k vrácení uhrazené částky.
III. ZMĚNA PROGRAMU, SLUŽEB, CEN
1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu a služeb zájezdu, je-li tato změna způsobena vyšší mocí (požár, bouře na moři, válečné konflikty, politická situace, atd.). Služby uzavřené ve Smlouvě pak mohou být nahrazeny výhradně službami se stejným nebo vyšším standardem a ve stejném množství. Ve výše uvedeném případě Klient nemá právo se domáhat jakýchkoliv finančních náhrad.
2. O veškerých změnách v programu zájezdu je
Organizátor povinen informovat Klienta neprodleně po získání takových informací od Lodních společností. V takovém případě má Klient právo odstoupit od smlouvy, se zachováním práva na vrácení uhrazených peněžních částek dle podmínek Lodních společností. Pokud Klient v termínu 5 dní nevyjádří písemný nesouhlas se změnou, bude to Organizátorem považováno za souhlas. Jako datum vyjádření písemného nesouhlasu se považuje datum
doručení Organizátorovi.
3. Trasy plaveb jsou zpracovány s mnohaměsíčním předstihem. Každá Lodní společnost si s ohledem na bezpečnost cestujících vyhrazuje právo na zrušení, přesunutí data a omezení nebo změnu trasy plavby a jiných služeb bez předchozího oznámení, vcelku nebo částečně, z příčin na Lodních společnostech nezávislých (např.: rozhodnutí vlád, jednání nezávislých třetích stran, působení vyšší moci, např.: živelná katastrofa, válečný stav, válečné ohrožení, vzpoury a povstání, teroristické útoky nebo hrozba takových útoků, stávky, epidemie, požáry, nepříznivé podmínky počasí a jiné okolnosti, které jsou mimo kontrolu Lodních společností, s výjimečným a nepředpokládaným charakterem, včetně technických, námořních a leteckých okolností, nepředpokládaných přepravci). Takováto situace může vzniknout
kdykoliv, tj. jak před, tak po podpisu Smlouvy nebo i během samotné plavby. Kapitán lodi má s ohledem na bezpečnost plné právo, podle výhradně vlastního uznání, změnit naplánované trasy bez předchozího oznámení, uzná-li takové změny za nezbytné.
V takových případech Organizátor nenese odpovědnost za rozhodnutí Lodní společnosti a Klientovi nebude vyplaceno žádné odškodnění, kompenzace apod.
4. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ceny
zájezdu, v případě nárůstu nákladů na transport,
včetně nákladů na pohonné hmoty, daní, kurzů měn, poplatků z titulu nalodění/vylodění a jiných zdokumentovaných nákladů vynaložených Lodní společností, majících vliv na reálnou kalkulaci zájezdu, zejména pak převyšuje-li směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průmětu o více než 10%. Nesouhlasí-li Klient s touto změnou, může Klient odstoupit od smlouvy ve lhůtě 5 dní od oznámení zvýšení ceny. V takovém případě je Klient povinen vrátit vystavené cestovní doklady a Organizátor je povinen vrátit Klientovi veškeré jím uhrazené částky, s výjimkou odstupného. V ostatních případech platí podmínky pro odstoupení ve smyslu článku V. těchto Podmínek.
5. Shora uvedená změna ceny zájezdu může nastat nejpozději 21 dní před datem zahájení zájezdu.
6. Organizátor v případě prodeje plavby individuálnímu Klientovi nenese odpovědnost za včasný dojezd Klienta do přístavu pro nalodění, ani pokud zprostředkuje nákup letecké nebo autobusové jízdenky. Takováto forma je považována za vlastní dopravu a v případě, že se Klient nedostaví včas do přístavu, mu nebudou vráceny peníze za zájezd.
7. V případě organizované hromadné dopravy do
přístavu proběhne sraz účastníků v den odjezdu v čase a na místě určeném Organizátorem a v Pokynech k odjezdu (nádraží, letiště, atd.).
IV. PODMÍNKY REALIZACE ZÁJEZDU A ÚČASTI NA ZÁJEZDU
1. Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. Organizátor je povinen informovat klienta o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nejpozději 7 dnů před datem zahájení zájezdu. Minimální počet účastníků zájezdu je Organizátorem uveden v poznámkách na přihlášce a ve Smlouvě s Klientem.
2. Z důvodů nezávislých na Organizátorovi a uvedených v článku III odst. 3 Podmínek může být zájezd zrušen kdykoliv. V takovém případě a též v případě uvedeném v článku IV odst. 1 těchto Podmínek, Klient obdrží celou jím uhrazenou částku bez nároku na výplatu penále ve výši 10% z ceny zájezdu.
3. Klient může nejpozději do 14 dnů před stanoveným datem zahájení zájezdu oznámit Organizátorovi, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba (dále jen ,,postupník“), která splňuje stejné podmínky jako klient (dále jen ,,postupitel“). Společně s oznámením o
postoupení zájezdu postupníkovi je postupitel povinen doručit Organizátorovi též prohlášení postupníka o tom, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno Organizátorovi alespoň 14 dnů před dnem zahájením zájezdu. Postupitel a postupník jsou zavázání společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které Organizátorovi v souvislosti se změnou klienta vzniknou.
V. ZMĚNA REZERVACE A
ODSTOUPENÍ Z ÚČASTI NA ZÁJEZDU
1. Veškeré změny v potvrzené rezervaci (např.:
změna termínu, trasy plavby, kategorie kajuty, atd.), provedené více než 60 dní před zahájením platby, jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem ve výši 1.250 Kč za osobu. Změny provedené méně než 60 dní před zahájením plavby jsou zpoplatněny podle níže uvedených sazeb pro odstoupení z účasti na zájezdu.
2. Klient má právo odstoupit z účasti na zájezdu. Za datum odstoupení se považuje datum doručení Organizátorovi písemného oznámení Klienta. Podmínky odstoupení z účasti na plavbě jsou uvedeny ve Smlouvě a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Klient při podpisu smlouvy s Organizátorem potvrzuje, že se seznámil s podmínkami pro odstoupení a souhlasí s nimi. V každém případě jsou odečítány následující částky za osobu, které představují výši odstupného. Odstupné však lze požadovat jen v případě, že klient odstoupí od smlouvy, a to pro jiné důvody, než je porušení povinností Organizátora nebo odstoupí-li od smlouvy Organizátor pro porušení povinností klienta. V případě zájezdu kratšího než 20 nocí odstupné činí:
a/ odstupné 35% z celkové ceny zájezdu, nastane-li odstoupení více než 40 dní před zahájením zájezdu
b/ odstupné 50% z celkové ceny zájezdu, nastane-li odstoupení v termínu od 39 do 22 dní před zahájením zájezdu
c/ odstupné 75% z celkové ceny zájezdu, nastane-li odstoupení v termínu od 21 do 15 dní před zahájením zájezdu
d/ odstupné 90% z celkové ceny zájezdu, nastane-li odstoupení v termínu od 14 do 8 dní před zahájením zájezdu
e/ odstupné 100% z celkové ceny zájezdu, nastane-li odstoupení v termínu kratším než 7 dní před zahájením zájezdu.
V případě zájezdu o délce 20 nocí a více odstupné činí:
a/ odstupné 35% z celkové ceny zájezdu, nastane-li odstoupení více než 60 dní před zahájením zájezdu
b/ odstupné 60% z celkové ceny zájezdu, nastane-li odstoupení v termínu od 59 do 15 dní před zahájením zájezdu
c/ odstupné 80% z celkové ceny zájezdu, nastane-li odstoupení v termínu od 14 do 10 dní před zahájením zájezdu
d/ odstupné 100% z celkové ceny zájezdu, nastane-li odstoupení v termínu kratším než 9 dní před zahájením zájezdu.
U všech odstupných, vyjádřených jako procento z celkové ceny zájezdu, je minimální částka 2.000 Kč na osobu. V případě odstoupení z účasti na zájezdu, jehož součástí je letecká přeprava, se výše odstupného vypočte z celkové ceny zájezdu po odečtení nákladů na leteckou přepravu (letenka). Náklady vynaložené Organizátorem na leteckou přepravu (letenka) se při odstoupení od smlouvy klientovi nevrací.
3. Nutí-li vnější okolnosti Organizátora změnit podmínky zájezdu, navrhne Klientovi změnu Smlouvy. Bude-li v důsledku změny Smlouvy změněna i cena zájezdu, uvede Organizátor v návrhu i výši nové ceny. V případě, že Klient nesouhlasí se změnou Smlouvy, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 5 dnů ode dne oznámení změny Smlouvy. Neodstoupí-li Klient od Smlouvy, platí, že se změnou Smlouvy souhlasí. V případě, že Klient odstoupí od Smlouvy z důvodů výše uvedených nebo zrušil-li Organizátor zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinností Klientem, nabídne Organizátor Klientovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v Organizátorových možnostech takový zájezd nabídnout.
4. Organizátor uhradí Klientem zaplacenou částku, sníženou o odstupné z titulu odstoupení, v termínu do 14 dní od data obdržení písemného oznámení o odstoupení a po obdržení vystavených cestovních dokladů od Klienta.
5. Změní-li Klient potvrzenou rezervaci nebo odstoupí z účasti na zájezdu, veškeré náklady na změny v rozsahu dodatečných přepravních rezervací, pojištění, atd. hradí Klient.
VI. POJIŠTĚNÍ
1. Organizátor doporučuje Klientovi uzavřít Komplexní cestovní pojištění vč. nákladů spojených s odstoupením z účasti na zájezdu. Toto pojištění může Organizátor zajistit Klientovi u České Pojišťovny a.s.. Klient je před odjezdem povinen se seznámit s „Obecnými podmínkami pojištění České Pojišťovny a.s..
VII. REKLAMACE
1. Organizátor je odpovědný za průběh zájezdu v souladu s programem, sjednanou kvalitou a standardem služeb, s výjimkou okolností, které jsou výhradně v kompetenci Lodní společnosti.
2. V případě vzniku nesrovnalostí mezi nabídnutou a skutečnou úrovní služeb, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit Organizátorovi nebo vedení lodi, za účelem odstranění problému přímo na místě. Nebudou-li závady Klientem oznámeny během zájezdu bez zbytečného odkladu, nebude brán zřetel na později vznesené nároky na slevu.
3. Postup při reklamaci upravuje reklamační řád vydaný Organizátorem, který je dostupný na internetových stránkách Organizátora v sekci pro klienty: http://www.pttours.cz/dokumenty/. Případné reklamace prosím zasílejte poštou do 30ti dnů od ukončení zájezdu na adresu: Pt Tours International s.r.o., Havlíčková 15, Praha 1, 110 00, anebo emailem na adresu: info@pttours.cz. Závady, obsažené v reklamaci, musí být potvrzeny zástupcem Organizátora nebo vedením lodi. Reklamace podané v pozdějším termínu nebudou řešeny.
4. Reklamace budou Organizátorem řešeny během 30 dní od jejich obdržení. V opodstatněných případech může být toto období prodlouženo, o čemž bude Klient písemně informován.
5. Příčinou reklamace nemohou být okolnosti, za které Organizátor nenese odpovědnost (prostoje na hranicích, celní úkony, nepříznivé počasí, vyšší moc, apod.) a události uvedené v článku III odst. 3.
6. Organizátor nabídne Klientovi, jehož reklamace bude uznána za oprávněnou, některou ze 4 možností vyrovnání:
a/ právo na výhody při nákupu dalších zájezdů Organizátora,
b/ snížení ceny zájezdu proporcionálně vzhledem ke způsobené škodě,
c/ alternativní služby,
d/ finanční záruku, adekvátní k ceně zájezdu a způsobené škodě.
7. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinností ze Smlouvy, hradí Organizátor škodu jen do výše tohoto omezení. To neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
V případě, že dojde mezi námi a klientem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
IX. ROZSAH ODPOVĚDNOSTI
ORGANIZÁTORA
1. Organizátor je odpovědný za splnění povinností ze Smlouvy.
2. Organizátor nenese odpovědnost za nesplnění nebo nedostatečné splnění rozsahu služeb uvedených ve Smlouvě, pokud k tomuto došlo v důsledku vyšší moci, událostí uvedených v článku III. odst. 3, jednání Klienta nebo třetích osob, které nejsou v právním vztahu s Organizátorem.
3. Organizátor nenese odpovědnost za škody, ztráty a nedostatky vzniklé během plavby, kterým Organizátor nemohl předejít nebo je omezit a které vznikly v důsledku okolností uvedených v článku III. odst. 3. nebo v důsledku jednání Klienta či v důsledku vyšší moci.
4. Organizátor neodpovídá za odstoupení Klienta od smlouvy, způsobené jeho zadržením pohraniční službou při absenci platných cestovních dokladů opravňujících Klienta k překročení hranice.
5. Organizátor nevrátí částky odpovídající hodnotě služeb, které nebyly zcela nebo zčásti využity z osobního zavinění Klienta, např.: zpoždění na sraz, přerušení cesty, zkrácení pobytu, nemoc, nešťastná událost, rozhodnutí pohraničních úřadů, atd.
6. Organizátor neodpovídá za program a průběh
fakultativních zájezdů organizovaných místními
kancelářemi spolupracujícími s Lodní společností.
7. Při zájezdech se zajištěnou dopravou Organizátorem, Organizátor neodpovídá za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodů ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení silničních cest. Klienti musí při plánování přípojů, obchodních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případě zpoždění (a to i v případě příjezdu či příletu do cílového místa dovolené) nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy ani na náhradu případné škody. U zájezdů je první a poslední den pobytu určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování, nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení pobytu.
X. POVINNOSTI KLIENTA
1. Klient a ostatní osoby, uvedené ve Smlouvě, musí mít při sobě platné cestovní doklady opravňujících k překročení hranic, včetně zemí na trase plavby: občanské průkazy, pasy, víza, atd. Zejména je klient povinen mít u sebe cestovní pas platný po celou dobu okružní plavby a nejméně ještě 6 měsíců po termínu návratu z cesty.
2. Klient a ostatní osoby, uvedené ve Smlouvě jsou povinny uvádět veškeré potřebné osobní údaje a data vždy v souladu se svými platnými cestovními doklady.
3. Klienti mohou požádat o vydání víz prostřednictvím Organizátora. Organizátor však nenese odpovědnost za odmítnutí jejich vydání. V případě, že vízum nebude vydáno, řídí se eventuální odstoupení od smlouvy článkem V. odst. 2 těchto Podmínek, přičemž klient je povinen uhradit Organizátorovi odstupné v příslušné výši.
4. Klient je povinen dodržovat celní a devizové předpisy platné v České republice, tranzitních zemích a zemích na trase plavby.
5. Klient je povinen striktně dodržovat podmínky
a pravidla pro autobusovou nebo leteckou přepravu, pravidla bezpečnosti na lodích, pořádkové předpisy a předpisy spojené s bezpečností Klientů a též dodržovat požární předpisy během cesty a na lodi.
6. Po celou dobu zájezdu je Klient povinen řídit se doporučeními zástupce Organizátora a posádky lodi,
týkajících se realizace programu zájezdu.
7. V případě závažného nebo soustavného porušování programu nebo průběhu zájezdu, které by ohrožovalo bezpečnost jiných klientů, posádky nebo plavby, může Organizátor neprodleně odstoupit od Smlouvy, a to s okamžitým účinkem. Klientovi v takovém případě nevzniká právo na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány, přičemž Klient je dále povinen uhradit Organizátorovi náklady spojené se zpáteční dopravou, bude-li ji Organizátor provádět. Totéž platí v případě závažného porušení právních předpisů ČR, jakož i právních předpisů navštíveného státu Klientem.
8. Klient je povinen uhradit škody vzniklé z jeho
zavinění a jím způsobené, nebo způsobené neplnoletými účastníky zájezdu, kteří jsou v době
trvání zájezdu pod jeho dozorem. Škody je Klient povinen uhradit v místě jejich vzniku.
9. Klient je povinen striktně dodržovat hodiny
návratu na loď. Za následky zpoždění návratu klienta na loď Organizátor nenese žádnou odpovědnost.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 12. 2016.
2. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, budou aplikována příslušná ustanovení zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, zák.č.159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zák.č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
3. V případě vzniku sporu, který nebude vyřešen stranami sporu smírně, budou veškeré případné spory řešeny dle českého právního řádu, přičemž příslušným soudem k projednání sporu je obecný soud žalovaného.
4. Kromě stávajících Všeobecných obchodních
podmínek je Klient povinen podepsat Podmínky
rezervace Lodní společnosti, která zakoupený zájezd realizuje.
5. Klient souhlasí s tím, aby Organizátor ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovával jeho osobní údaje, a to pouze ke své činnosti a za účelem nabízení svých služeb.
6. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení
nemá vliv na celkovou platnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.
7. Klient výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že cestovní kancelář je oprávněna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kdykoliv v průběhu zájezdu pořizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvukově obrazové záznamy klienta (tj. včetně všech prvků a projevů jeho osobnosti); cestovní kancelář je oprávněna všechny takto pořízené záznamy v průběhu zájezdu i kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat i jinak upravovat a v původní i případně takto změněné podobě je zveřejňovat ve všech druzích svých propagačních materiálů (tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.) a takto je šířit všemi v úvahu připadajícími způsoby, a to samostatně i ve spojení s jinými záznamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na neomezenou dobu, resp. až do jejich případného odvolání ze strany klienta v souladu s ust. § 87 občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou klientem udělovány bezplatně.

Odebírat akční nabídky